دوشنبه 10 خرداد 1395
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   May 30, 2016
   
   
     
    help
   
عنوان بررسی ارتباط اضطراب امتحان، خودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان
نویسندگان زهرا آقاشاهی1*، سعید فخررحیمی2، مهتاب محمودی3
چکیده مقدمه : در دنیای امروز که رقابت های درسی فراوانی وجود دارد، اضطراب امتحان بین تحصیل کرده ها رو به افزایش است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط اضطراب امتحان، خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان درسال تحصیلی 92-1391بود. روش اجرا: روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر استان سیستان و بلوچستان و نمونه شامل 752 نفراز این دانش آموزان بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت سنجش میزان اضطراب امتحان دانش آموزان از پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (TAQ)، جهت سنجش خودکارآمدی و خودناتوانسازی تحصیلی از پرسشنامه الگوهای یادگیری سازگار استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین نمره خود کار آمدی تحصیلی دانش آموزان و نمره اضطراب امتحان رابطه منفی معناداری (p=0/029)، بین نمره خود ناتوان سازی و نمره مقیاس خود کارآمدی همبستگی منفی معنا دار(p=0/000 ) وجود دارد ولی بین نمره خود ناتوان سازی دانش آموزان و نمره اضطراب امتحان رابطه معناداری و جود ندارد(p=0/228). نتیجه گیری: خود کارآمدی ، درجه ای از تسلط افراد در مورد توانایی اش برای انجام فعالیت های خاص می باشد. افرادی که خود کارآمدی ضعیف دارند، احساس درماندگی و ناتوانی می کنند و قادر نیستند که رویدادهای امتحان را تحت کنترل و نفوذ خود در آورند. این افراد باور دارند که هر تلاشی برای موفق شدن در امتحانات ، بیهوده و محکوم به شکست است. در چنین شرایطی چنان چه تلاش های اولیه آنها برای غلبه بر موانع و مشکلات امتحان غیر موثر باشند، احتمالأ به سرعت تسلیم می شوند و دچار اضطراب امتحان می شوند. این افراد از پذیرفتن مسئولیت عملکرد خود اجتناب می کنند و در واقع به یک نوع راهبرد مقابله ای به نام خودناتوان سازی متوسل می شوند. وجود اضطراب امتحان مرضي دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان لزوم کمک رساني براي ايجاد و ارتقاء سلامت رواني، اجراي برنامه هاي پيشگيري، ارائه خدمات روانشناختي و مشاوره را ضروري مي نمايد. واژه های کلیدی : اضطراب امتحان، خودکارآمدی و خودناتوان سازی.
لغات کلیدی اضطراب امتحان، خودکارآمدی و خودناتوان سازی.
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :1484
تعداد کل بازدیدها :2678555