جمعه 7 خرداد 1395
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   May 27, 2016
   
   
     
    help
   
عنوان تاثیرآموزش«مهارت های تفکر» رابرت جی. مارزینو برکاهش علائم اختلال نارسائی توجه/ بیش فعالی کودکان پیش دبستان
نویسندگان خیرقدم صبوری دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی
چکیده مقدمه: اختلال بیش فعالی/ نارسائی توجه یک اختلال شایع تشخیصی است که با مشکلات زیادی در خصوص عدم پذیرش، مشکلات تحصیلی و اجتماعی همراه است. داروهای محرک در درمان مشکلات اصلی موثر است اما در ارتباط با اثرات رفتاری وهیجانی ثانویه مفید نبوده است(اسمیت وبارت،1379). درعوض مداخله ها و رویکردهای روانشناختی توصیه شده که برای درمان این اختلال، بر آموزش مهارت های ضروری برای توجه کردن، کنترل خود یا بهبود فعالیت های حرکتی شدید تاکید دارند. در این زمینه یک راهبرد شناختی و رفتاری مفید، استفاده از روش حل مسئله است(هیوز،1375). مارزینو، مهارت های تفکر وحل مسئله را یکی می داند که عبارت است از: مهارت های تحلیلی، سازمان دادن، متمرکز کردن و...(مارزینو وهمکاران،1389). اهداف : هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش مهارت های تفکر (حل مسئله) مارزینو بر کاهش علائم اختلال نارسائی توجه/ بیش فعالی کودکان پیش دبستانی است. فرضیه های پژوهش عبارتند از: 1-آموزش مهارت"متمرکز کردن"باعث کاهش علائم بیش فعالی میشود. 2-آموزش مهارت"تحلیل"باعث کاهش علائم بیش فعالی میشود. 3-آموزش مهارت"سازمان دادن"باعث کاهش علائم بیش فعالی می شود. 4-آموزش مهارت"جمع آوری اطلاعات"باعث کاهش علائم بیش فعالی میشود. 5-آموزش مهارت"یادآوری"باعث کاهش علائم بیش فعالی میشود. 6-آموزش مهارت های تفکر(حل مسئله) باعث کاهش علائم بیش فعالی میشود. روش اجرا : پژوهش حاضر،از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون است. جامعه آماری شامل کودکان پیش دبستانی دختر شهر تهران بودکه به روش نمونه گیری تصادفی،20 کودک دارای اختلال بیش فعالی، انتخاب و10 نفر در گروه آزمایش و10 نفر درگروه کنترل جای گرفته و گروه آزمایش به مدت 12 جلسه45 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه علائم مرضی کودک(CSI-4)و برای تجزیه و تحلیل از روش کواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین نمرات پیش آزمون گروه آزمایش و نمرات پس آزمون آن ها قبل و بعد از آموزش مهارت ها، تفاوت معنی داری وجود دارد، در حالیکه در نمرات گروه گواه تفاوتی مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که آموزش مهارت های تفکر (حل مسئله) مارزینو بر کاهش علائم بیش فعالی موثر بوده و روش درمانی شناختی–رفتاری مفیدی است.
لغات کلیدی مهارت های تفکر، بیش فعالی، کودکان پیش دبستان
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :834
تعداد کل بازدیدها :2662531