يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان بررسی الگوی تروماهای ناشی از حوادث رانندگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1395
نویسندگان علی اکبر کیخا- پرستو محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه
چکیده مقدمه و هدف: تروما یکی از مهمترین چالش هاي بهداشت عمومی جهان بوده و امروزه شایعترین علت مرگ و ناتوانی در افراد سنین 44-1 سال را شامل می گردد. در ايران حوادث ترافيکي، شايع ترين علت مصدوميت و دومين علت مرگ و مير است. به منظور ارتقا سلامت و ارائه راهکاری برای پیشگیری از حوادث و کاهش میزان مرگ و میر، تعیین الگوی تروما اقدامی اساسی است؛ بنابراین این پژوهش با هدف بررسی الگوی ترومای ناشی از حوادث رانندگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد روش: داده های مربوط به بیماران ترومایی ناشی از حوادث مراجعه کننده به بیمارستان های شهر زاهدان از تیر لغایت شهریور 1395 جمع آوری شده و اطلاعات در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. 80% بیماران حادثه دیده مرد بودند. میانگین سنی بیماران 24 سال با حداقل سن 2 سال و حداکثر 60 سال بود. بیشترین عامل تصادف(30%) موتورسیکلت بوده و الگوی تروما در 70 درصد بیماران، آسیب های نفوذی بود که از بین آنها در 60 درصد موارد آسیب ها در اندام تحتانی به ویژه شکستگی فمور دیده می شد. 60 درصد بیماران برای ادامه درمان ها به بخش مراقبت های ویژه منتقل شده بودند. بین الگوی تروما و جنس و نیز الگوی تروما و محل تروما، رابطه آماری معناداری دیده شد(p<0/001) . نتیجه گیری: آسیب های بیماران ترومایی بیشتر به صورت آسیب های متعدد در اندام های فوقانی و تحتانی می باشد. به نظر می رسد با توجه به تنوع آسيب هاي ناشی از تروماهای رانندگی و مرگ و مير قابل توجه آن، با اتخاذ تدابيري با نظارت بيشتر بر جاده ها، ايجاد راه هاي ايمن، تشويق مردم به استفاده از كمربند و كلاه ايمني موتورسواران به آساني مي توان از شدت آسيب ها كاست و از پيامدهاي نامطلوب جلوگيري كرد .
لغات کلیدی الگوی تروما، ایمنی، حوادث رانندگی، مراقبت ویژه
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :555
تعداد کل بازدیدها :5269466