يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان بررسي میزان خطر بروز آمبولي ريه براساس "شاخص شدت آمبولی ریه" و عوامل خطر مرتبط در بيماران بستري در بخش مراقبت های ويژه در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال1392
نویسندگان بهجت درختی هرق(نویسنده اول) ، علیرضا قهری سرابی(نویسنده دوم) ، زیبا برزآبادی فراهانی ، دکتر علیرضا غفاری باویلی ، دکتر فرید زایری ، قاسم ابراهیمیان
چکیده چکیده زمینه و هدف: خطر آمبولي ريوي، يكي از مسائل مهم بخش هاي مراقبت ويژه مي باشد. اغلب بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه با توجه به استراحت مطلق و بيماري زمينه اي به شدت در معرض بروز آمبولي قراردارند. هدف از این پژوهش، تعیین میزان خطر بروز آمبولي ريه بر اساس "شاخص شدت آمبولی ریه" و عوامل خطرمرتبط در بيماران بستري در بخش مراقبت های ويژه بود. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد نمونه گیری به روش نمونه گیری در دسترس ازکلیه بیماران بستری واجد معیارهای ورود به پژوهش در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392 انجام شد. ابزار این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر ساخته متشکل از سه قسمت اطلاعات فردی، اطلاعات مربوط به بیماری و "شاخص شدت آمبولی ریه" بود. برای روایی از روایی محتوی و برای پایایی از همبستگی بین ارزیاب ها استفاده شدICC=1)). از روش هاي آمار توصيفي و رگرسیون لجستیک ترتیبی و از SPSS22 برای آنالیز داده ها استفاده گردید. یافته ها: با توجه به یافته های این پژوهش، از 245 بیمار مورد بررسی در بخش های مراقبت ویژه، 8/51 درصد مرد، میانگین سن بیماران مورد بررسی 25/59، 31 درصد چاق، 2/51 درصد بیمار داخلی، 1/66 درصد داشتن سابقه بارداری، 7/14 درصد سابقه بی حرکتی، 3/63 درصد استفاده از روش های پیشگیری از آمبولی ریه، 3/3 درصد آموزش خطرآمبولی ریه، 6/10 درصد سابقه سرطان، 6/28 درصد سابقه نارسایی قلبی، 1/13 درصد سابقه نارسایی تنفسی، 8/27 درصد تعداد ضربان قلبی بیشتر و یا مساوی 110، 8/9 درصد فشار سیستولی کمتر از 100 میلی متر جیوه،6/48 درصد تعدادتنفس بیشتر از 30، 2/10 درصد درجه حرارت کمتر از 36 درجه سانتی گراد،1/37 درصد کاهش سطح هوشیاری، 2/70 درصد میزان اشباع اکسیژن خون شریانی کمتر از 90 داشتند(05/0 p<رابطه آماری معنی داری داشت). همچنین نشان داد که از245 بیمار مورد بررسی، 18 نفر در سطح يك، 28 نفر درسطح دو، 44 نفر درسطح سه، 37نفر درسطح چهار و 118 نفر در سطح پنج "شاخص شدت آمبولی ریه" قرار داشتند و میزان مرگ کمتر از 30 روز در واحدهای مورد پژوهش 95/17 درصد بود. نتیجه گیری: می توان نتیجه گیری کرد که بروز آمبولي ریه و مرگ ناشي از آن در بخش های مراقبت ويژه قابل پيش بيني و پیشگیری مي باشد و "شاخص شدت آمبولی ریه"، روش مهمي براي پيش بيني خطر آمبولي ريه و اتخاذ تصميمات درماني جهت پيشگيري از آمبولي ريه مي باشد.
لغات کلیدی بررسی میزان خطر، آمبولی ریه، شاخص شدت آمبولی ریه، بخش مراقبت ویژه
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :558
تعداد کل بازدیدها :5269469