يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان دانسیته‌ی کالری و محتوای مواد مغذی فورمولاهای تغذیه‌ی روده‌ای دست‌ساز و آماده در دو بیمارستان تبریز
نویسندگان مهسا مهین‌کاظمی1 , علی طریقت اسفنجانی2
چکیده مقدمه و اهداف: علیرغم وضوح اهمیت حمایت تغذیه‌ای در بهبود وضعیت بیماران بستری و کاهش مدت زمان ماندگاری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی (ICUs) بیمارستان‌ها، هنوز هم مناسب‌ترین نوع فورمولاهای انترال مورد استفاده مشخص نیست. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه‌ی محتوای تغذیه‌ای دو نوع فورمولای روده‌ای دست‌ساز و آماده‌ی‌ مورد استفاده در بخش‌های مراقبت ویژه در دو بیمارستان‌ در شهر تبریز بود. مواد و روش کار: در این مطالعه‌ی تجربی 36 نمونه فورمولای تغذیه‌ی روده‌ای؛ 18 نمونه فورمولای دست‌ساز و 18 نمونه فورمولای آماده‌ی پودری استاندارد از نظر دانسیته‌ی انرژی و محتوای درشت‌مغذی‌ها مورد بررسی قرار گرفت. روش‌های اختصاصی برای اندازه‌گیری مقادیر درشت‌مغذی‌ها به ترتیب: برای کربوهیدرات روش هضم، پروتئین روش کجلدال و چربی روش سوکسیله مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به مقادیر بدست آمده‌ی درشت‌مغذی‌ها، مقدار انرژی موجود در هر دو نوع فورمولا محاسبه گردید. سپس مقادیر انرژی و درشت‌مغذی‌های موجود در هر دو نوع فورمولا با یکدیگر و نیز مقادیر مورد نیاز بیماران مقایسه گردید. یافته‌ها: دانسیته‌ی انرژی فورمولاهای دست‌ساز (kcal/mL 02/0 ± 74/0) در مقایسه با دانسیته‌ی انرژی فورمولاهای آماده (kcal/mL 02/0 ± 59/0) بیشتر بود اما دانسیته‌ی انرژی هر دو نوع فورمولا از مقادیر مورد نیاز بیماران کمتر بود ( 001/0> P). محتوای انرژی و درشت‌مغذی‌های دو نوع فورمولا تفاوت معنی‌داری ( 001/0> P) با هم داشتند. فورمولاهای دست‌ساز در مقایسه با فورمولاهای آماده کربوهیدرات و پروتئین بیشتر ولی چربی کمتری داشتند ( 001/0> P). نتیجه‌گیری: مقادیر انرژی و درشت‌مغذی‌های تأمین شده توسط هر دو نوع فورمولای تغذیه‌ی روده‌ای در این مطالعه، کفایت لازم برای تأمین نیازهای محاسبه شده‌ی بیماران را نداشت، بنابراین توجه به مراحل آماده‌سازی در تهیه‌ی هر دو نوع فورمولا و دقت بیشتر در توزین مواد اولیه و همچنین رعایت تمامی دستورالعمل‌های ذکر شده در تهیه‌ی فورمولاهای آماده‌ی پودری مورد استفاده در بیمارستان‌ها می‌تواند در بهبود کیفیت تغذیه‌ای نقش مؤثری داشته باشد.
لغات کلیدی تغذیه‌ی روده‌ای، حمایت تغذیه‌ای، بخش مراقبت‌های ویژه
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :589
تعداد کل بازدیدها :5269500