يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان بررسی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در مورد روش انجام صحیح احیای قلبی ریوی در سال95-1394
نویسندگان نایله عزتی هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نادر عزتی هیئت علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
چکیده مقدمه: آموزش و یادگیری احیای قلبی ریوی پایه یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین مهارت هایی است که دانشجویان پرستاری می بایست در طول دوران تحصیل بیاموزند. لزوم برنامه های آموزشی برای پرسنل درمانی از بحث های همیشگی و مورد مناقشه است و فقدان دانش و مهارت کافی پرسنل درمانی و ضعف آموزش آنان مشکل اصلی می باشد. لذا هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در مورد روش انجام صحیح احیای قلبی ریوی در سال95-1394بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی مقطعی روی 120 دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با نمونه گیری در دسترس انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مشتمل بر دو قسمت: مشخصات دموگرافیک و گویه های مربوط به روش صحیح انجام احیای قلبی ریوی (اقدامات اولیه، پیشرفته و مراقبت پس از احیا) بود. از روش شاخص اعتبار محتوا و ضريب آلفاي كرونباخ در تعيين اعتبار علمي و پايايي ابزار استفاده گردید. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزار آماری spss ورژن 18 و آمار توصيفی و آزمونهاي آماري من ویتنی، کروسکال والیس و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی واحدهای مورد پژوهش در هنگام مواجهه با بیمار دچار ایست قلبی ریوی در مرحله احیای اولیه خوب و در مرحله احیای پیشرفته ضعیف و مراقبت پس از احیا در حد متوسط بود. همچنین بین برخی از مشخصات دموگرافیک و میزان سطح آگاهی واحدهای مورد پژوهش ارتباط آماری معنی داری مشاهده گردید(P<0.05) . نتیجه: بر اساس نتایج حاصل، سطح آگاهی اکثریت واحدهای مورد پژوهش در مورد روش انجام صحیح احیای قلبی ریوی در سطح متوسط بود. برنامه های آموزشی مستمر جهت ارتقای سطح آگاهی دانشجویان پرستاری در دوران تحصیل ضروری به نظر می رسد، همچنین اتخاذ واحدهای درسی بیشتر توسط مسئولین آموزشی جهت ارتقای سطح آگاهی دانشجویان پرستاری در مورد احیای قلبی ریوی توصیه می شود.
لغات کلیدی آگاهی، دانشجویان پرستاری سال آخر، احیای قلبی ریوی
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :570
تعداد کل بازدیدها :5269481