يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان بررسی میزان اثربخشی آموزش احیای قلبی ریوی بر ارتقای آگاهی و مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نویسندگان نایله عزتی هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نادر عزتی هیئت علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
چکیده مقدمه: پرستاران اولین کسانی هستند که بر بالین بیمار حاضر می شوند و معمولا سریعتر از پزشکان تصمیم به انجام عملیات احیا می گیرند. تاثیر وجود پرستاران ماهر و باسواد در برآیند مثبت احیای قلبی ریوی به اثبات رسیده است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان اثربخشی آموزش احیای قلبی ریوی به ارتقای آگاهی و مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال94-1393بود. روش: این مطالعه، یک پژوهش نیمه تجربی است که واحدهای مورد پژوهش 120 نفر از دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، به صورت نمونه در دسترس، انتخاب و در طی دوره کارورزی بالینی، تحت آموزش تئوری احیای قلبی ریوی اولیه و پیشرفته همراه با مهارت های بالینی مربوطه قرار گرفتند. میزان آگاهی و مهارت دانشجویان قبل و بعد از دوره بوسیله پرسشنامه و ارزیابی عملی توسط مربی دانشجویان سنجیده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مشتمل بر چهار قسمت: مشخصات دموگرافیک، گویه های مربوط به سطح آگاهی و دانش دانشجویان، بررسی نظر دانشجویان از دیدگاه خودشان قبل و بعد از آموزش، ارزیابی مهارت های بالینی توسط مربی قبل و بعد از آموزش بود. از روش شاخص اعتبار محتوا و ضريب آلفاي كرونباخ در تعيين اعتبار علمي و پايايي ابزار استفاده گردید. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون های آماری توصیفی، تحلیلی و نرم افزار آماری spss ورژن 18 استفاده گرديد. یافته ها: نتایج نشانگر افزایش میانگین نمره آگاهی و مهارت واحدهای مورد پژوهش بعد از آموزش بود و میزان آگاهی و نیز مهارت بالینی دانشجویان افزایش یافته بود و تفاوت معنی دار آماری قبل و بعد از آموزش مشاهده گردید(P<0.05). نتیجه: بر اساس نتایج حاصل، آموزش احیای قلبی ریوی موجب افزایش واضح آگاهی و مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری می گردد. توصیه می شود با افزودن دوره های کارآموزی و کارورزی واحدهای درسی ویژه سطح آگاهی و مهارت های بالینی دانشجویان ارتقا یابد.
لغات کلیدی آموزش احیای قلبی ریوی، آگاهی، مهارت های بالینی، دانشجویان پرستاری سال آخر
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :567
تعداد کل بازدیدها :5269478