يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان میزان آگاهی دانشجویان پرستاری سال آخر از وضعیت تریاژ بخش های اورژانس
نویسندگان نایله عزتی هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نادر عزتی هیئت علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
چکیده مقدمه: تریاژ فرآیند اولویت بندی بیماران جهت ارائه خدمات بر اساس شدت آسیب و انجام بهترین اقدام درمانی برای بیشترین افراد در کمترین زمان که از مهمترین اهداف بخش اورژانس است. عناصر سازنده سیستم تریاژ عبارتند از: فضای کافی، تجهیزات و منابع مورد نیاز، سیستم ارتباطات و ناحیه درمانی در دسترس که توسط تیم حرفه ای حمایت می شود. در کشور ما، پرستاران نقش کلیدی در تریاژ کردن بیماران دارند. این پژوهش با هدف سنجش میزان آگاهی دانشجویان پرستاری سال آخر از وضعیت تریاژ بخش های اورژانس انجام گردید. مواد و روش ها: این پژوهش به روش توصیفی مقطعی روی 120 دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با نمونه گیری در دسترس، در زمینه تریاژ بیمارستانی انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مشتمل بر سه قسمت: مشخصات دموگرافیک و گویه های مربوط به ارزیابی دانش و گویه های مربوط به ارزیابی عملکرد در حیطه تریاژ بود. از روش شاخص اعتبار محتوا و ضريب آلفاي كرونباخ در تعيين اعتبار علمي و پايايي ابزار استفاده گردید. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون های آماری توصیفی، تحلیلی و نرم افزار آماری spss ورژن 18 استفاده گرديد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان می دهد 48.76 درصد واحدهای مورد پژوهش از سطح آگاهی ضعیف و 48.21 درصد واحدهای مورد پژوهش از سطح عملکرد متوسط برخوردار بودند. بیشترین و کمترین حیطه آگاهی و نیز عملکرد به ترتیب در مورد باز نگه داشتن راه هوایی و استفاده مناسب از داروها بود. همچنین بین میزان آگاهی و سطح عملکرد ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (P<0.05). نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل، میزان آشنایی و احاطه دانشجویان در خصوص تریاژ در سطح پایین تری قرار داشت. از آنجایی که پرستاران نقش کلیدی در تریاژ کردن بیماران دارند، برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی تریاژبه منظور ارائه خدمات با کیفیت بالا توصیه می گردد.
لغات کلیدی آگاهی ، دانشجویان پرستاری سال آخر، تریاژ
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :571
تعداد کل بازدیدها :5269482