يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان زمان انتظار ارائه خدمات اورژانس در مركز آموزشي درماني سينا تبريزدرسه ماهه اول سال 1395
نویسندگان مسعود خشتی،زهرا معتضدی*، مینا اخروی، صادق نجفی، صونیا علی نژاد *نویسنده مسئول:کارشناس ایمنی مرکز آموزشی درمانی سینا،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده چكيده مقدمه:جايگاه اورژانس در بيمارستان و نظام بهداشتي درماني به دليل لزوم انجام سريع، باكيفيت و مؤثر فرآيندهاي متعدد و پيچيده درآن، جايگاهي حساس و استثنايي است.يكي از عوامل مؤثر در ارتقاء كيفيت خدمات اورژانس، بررسي زمان توقف بيماران دراورژانس مي باشد.اين مطالعه با هدف بررسي زمان انتظار ارائه خدمات اورژانس درمركز آموزشي درماني سينا در سه ماهه اول سال 95 انجام شد. روش كار: در اين پژوهش توصيفي، با استفاده از فرم "زمان سنجي گردش كار خدمات اورژانس"كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طراحي شده بود، اطلاعات 200 مراجعه كننده به بخش اورژانس مركز آموزشي درماني سيناتبريز، از اول فروردين تا آخر خردادماه95 به صورت روزانه از زمان ورود به اورژانس تا ترخيص جمع آوري وزمانهاي انتظار براي دريافت خدمات تشخيص و درماني بررسي شد. يافته ها:ميانگين مدت اقامت بيمار دربخش اورژانس 122.77 دقيقه بوده و ميانگين كلي فاصله زماني ورودبيمارتااولين ويزيت پزشك 7.59دقيقه،ميانگين كلي فاصله زماني اولين ويزيت تا انجام اولين اقدام درماني2.88 دقيقه وميانگين كلي اقدامات پاراكلينيك چون آزمايش ،نوار قلب،راديولوژي ومشاوره به ترتيب 54.09،2.80،20.40و10.20 دقيقه مي باشد. نتيجه گيري:باتوجه به آنكه بيشتر بيماران مراجعه كننده به اورژانس در اولويت سريع براي ارائه خدمات قرار دارند، طولاني بودن زمان ارائه خدمات امري غيرمنطقي و مغاير با اهداف دستورالعمل اجرايي بهينه سازي بخش هاي اورژانس بيمارستاني مي باشد. در كل مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه نوع بيمارستان از لحاظ آموزشي يا درماني بودن ممكن است يكي از عوامل تاثيرگذار بر زمان ارائه خدمات بخش اورژانس باشد. به اين ترتيب با در نظر گرفتن ماهيت بيمارستان هاي آموزشي،فرآيندهاي ارائه خدمات اورژانس به بيماران نيز با صرف زمان بيشتري صورت مي گيرد و همين امرموجب نارضايتي بيماران از دريافت خدمات مي شودومطابق با اكثر مطالعات انجام يافته، به نظر مي رسد زمان انتظار ارائه خدمات در بيمارستان ها طولاني مي باشد، لذا اصلاح فرآيندهاي ارائه خدمت به بيمار در بخش اورژانس و همچنين آموزش به ارائه دهندگان خدمات ضروري است.
لغات کلیدی واژگان كليدي: اورژانس، زمان انتظار، مركز اموزشي درماني
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :569
تعداد کل بازدیدها :5269480