يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان بررسی عوامل موثر برترخيص با رضايت شخصي بيماران مراجعه کننده به اورژانس مركز آموزشي-درماني سينا تبريز در سال1394
نویسندگان دكتر کاووس شهسواری نيا1،زهرامعتضدي2*،راضیه زارع3 ،بهجت درختی4
چکیده مقدمه:ترك بيمارستان با مسئوليت شخصی فرآيندي است كه طی آن بيماربدون تكميل دوره درمان عليرغم توصيه تيم درماني (پزشك وپرستار بالين)با ميل خود بيمارستان را ترك می كند.باتوجه به اين كه اين بیماران در معرض افزایش خطر ابتلا به عوارض جانبی بیماری ومرگ ومیربوده و احتمال بازگشت به بیمارستان،بعلت همان بیماری یاشرایط مشابه بیشتراست،اين مطالعه باهدف بررسي عوامل موثر برترخيص با رضايت شخصي بيماران مراجعه کننده به اورژانس مركز آموزشي-درماني سينا تبريز در سه ماهه اول سال1394صورت گرفت. روش:پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی می باشدکه درسه ماهه اول سال1394درمرکزآموزشی درمانی سیناتبریز انجام شد.تمامی مواردگزارش شده خودترخيصي ازاورژانس مركز(885مورد)توسط چک لیست ترخيص بارضايت شخصي موردبررسی قرارگرفت.چك ليست شامل دوبخش بوده که بخش اول اطلاعات دموگرافيك وبخش دوم شامل علل منجر به ترخيص مي باشد.روايي چك ليست توسط اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تاييد شده است.داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 19 آناليز گرديد. يافته ها:نتايج پژوهش نشان داداز مجموع8378 ترخيص دراورژانس مركز درسال1394،885 بيمار بارضايت شخصي خود مرخص شده اند كه در محاسبه شاخص كلي:تعدادمواردترخيص بارضايت شخصي/كل ترخيص ها*100، عدد10.5%گزارش مي شود. 43.73%نمونه ها مذكرو68.1%متاهل مي باشند كه 65.6%درشيفت شبكاري بارضايت خود مرخص شده اند.مهمترين علل ترخيص دراين بيماران احساس بهبودي وعدم رضايت به بستري شدن(69.83%)وگرفتاري هاي خانوادگي(22%) بوده است. نتيجه گيري:باافزایش تمرکزروزافزون درتداوم مراقبت،کارشناسان درمورد مسئولیت پذیری حرفه ای وبرخی مواردقانونی که ممکن است از ترک بیماران بوجود آید،ابراز نگرانی کرده اند.از آنجائي كه ترخيص بارضايت شخصي سبب بروز مشكلات متعددي هم براي بيمار و هم براي کادر پزشكی مي شود و به دليل عدم دريافت درمان كافي، سبب مصرف بيشتر منابع شده و هزينه كلي درمان را افزايش مي دهد، بنابراين پيش آگهي از ميزان و عوامل تعيين كننده اين پديده مي تواند نقش موثري در كنترل آن داشته باشد، لذاضرورت دارد از بدو ورود بيمار بويژه در بخشهاي اورژانس اقدام به برقراري ارتباط حمايتگرانه وآموزش عوارض ناشي از اين پديده با بيمار نموده تا بدين وسيله احتمال پذيرش درمان و توصيه هاي پزشكي را افزايش داد .
لغات کلیدی واژگان کلیدی:ترخيص،رضايت شخصي،بيمار،مرکزآموزشی-درمانی
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :585
تعداد کل بازدیدها :5269496