يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان رابطه بین شدت علایم اختلال بیش فعالی –کم توجهی با شدت تروما در نوجوانان
نویسندگان دکتر غلامرضا نورآذر1، دکتر علیرضا شفیعی کندجانی2دکتر سعید اصلان آبادی3، نسیم راشدی4 ، مهرناز دادخواه5
چکیده چکیده مقدمه: اختلال بیش فعالی- کم توجهی (ADHD)، اختلال عصبی رشدی مزمن با ارث پذیری بالا در دوران کودکی و نوجوانی است که خصوصیت بارز آن کمبود توجه نامتناسب با سطح تحول، تکانشگري و بیش فعالی است. مطالعات نشان داده اند که نوجوانان مبتلا در مقایسه با همسالان سالم، بیشتر در معرض آسیب و تروما قرار می گیرند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شدت تروما با علایم ADHD در نوجوانان بوده است. روش: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، جمعیت هدف نوجوانان ترومایی گروه سنی 12 تا 18 سال مراجعه کننده به بیمارستانه ای امام رضا، کودکان، سینا و شهدای تبریز از اسفند 93 تا خرداد 95 بودند که از بین این افراد 91 نفر بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند. جهت رد سایر اختلالات روانپزشکی از پرسشنامه CSI-4 و برای جمع آوری اطلاعات از فرم كوتاه و تجدید نظرشده مقیاس درجه بندی كانرز والدین(CPRS-R) و پرسشنامه شدت تروما( ISS) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل به وسیله نرم افزار اس پی اس اس، نسخه 22 استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بین شدت تروما با نمره ADHD، پرتحرکی و مخالفت جویی/تکانشگری از نظر آماری رابطه مثبت معنادار وجود دارد (P<0/01) اما بین نمره نقص توجه با شدت تروما رابطه آماری معناداری یافت نشد. شدت تروما درنوجوانان مبتلا به ADHD و سالم متفاوت و در گروه ADHD بیش از گروه سالم بود. بحث و نتیجه گیری: بین شدت علایم اختلال بیش فعالی –کم توجهی با شدت تروما در نوجوانان، رابطه آماری معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق ، وجود همبودی ADHD در بیماران دچار تروما را به درمانگران یادآور می شود و می تواند در پیشگیری از حوادث ترومایی در جامعه و ارایه پیشنهاد به سیاستگذاران مربوطه از جمله آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی نیز کمک کننده باشد.
لغات کلیدی بیش فعالی/ شدت تروما/نقص توجه-تکانشگری/بی توجهی/نافرمانی
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :550
تعداد کل بازدیدها :5269461