يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان مطالعه راهبردهای مقابله با استرس دانشجویان در بخش های مراقبت ویژه
نویسندگان نایله عزتی هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نادر عزتی هیئت علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
چکیده مقدمه: راهبردهای مقابله با استرس در دو طبقه کلی تقسیم می شود، که یکی از آنها راهبرد مقابله مسئله مدار (اداره کردن) است که به موجب آن افراد دقیفا به رویداد استرس زا توجه می کنند و می کوشند اقدامات موثری انجام دهند، روش دیگر مقابله هیجان مدار (کم اثر کردن) است که به موجب آن افراد سعی می کنند واکنش هیجانی خود را ضعیف کنند. هدف این پژوهش مطالعه راهبردهای مقابله با استرس دانشجویان پرستاری در بخش های مراقبت ویژه است. مواد و روش‌ها: نوع پژوهش توصیفی مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، 120 نفر از دانشجویان پرستاری سال آخر، در دوران آموزش بالینی بخش های مراقبت ويژه، در بیمارستان‌های منتخب تبریز در سال 1394، به صورت نمونه در دسترس، طی شش ماه انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه راهبرد مقابله با استرس است که از روش شاخص اعتبار محتوا و ضريب آلفاي كرونباخ در تعيين اعتبار علمي و پايايي استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفی و آزمونهاي آماري استنباطی من ویتنی، کای دو و ضريب همبستگي اسپيرمن و پیرسون استفاده گرديد. یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین سنی دانشجویان 22.12 سال، 61.8 درصد مونث، 86.3 مجرد، 80 درصد دانشجویان غیر بومی بودند. میانگین امتیاز استفاده از راهبرد مقابله مسئله مدار 38.84 و میانگین امتیاز استفاده از راهبرد مقابله هیجان مدار 32.54 بود. بین راهبردهای مقابله با استرس و برخی از مشخصات دموگرافیک دانشجویان مانند جنس، وضعیت تاهل و محل سکونت ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (P<0.05). همچنین همبستگی مستقیم و معنی داری بین راهبرد مقابله مسئله مدار و مقابله هیجان مدار وجود داشت (P<0.05). بحث و نتیجه‌گیری: نتايج نشانگر وجود استرس با شدت بیشتر در دانشجویان بود و راهبردهای مقابله با استرس در سطح ضعیف قرار داشت. برنامه های آموزشی مستمر جهت ارتقای سطح آگاهی دانشجویان پرستاری در دوران تحصیل ضروری به نظر می رسد، همچنین اتخاذ واحدهای درسی روانپرستاری بیشتر توسط مسئولین آموزشی جهت ارتقای سطح راهبردهای مقابله با استرس توصیه می شود.
لغات کلیدی راهبردهای مقابله با استرس، دانشجویان پرستاری، بخش های مراقبت ویژه
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :579
تعداد کل بازدیدها :5269490