يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان بررسی تاثیر کارگاه های آموزشی مهارتهای برقراری ارتباطی بر میزان هوش اجتماعی دستیاران طب اورژانس بیمارستان امام رضای تبریز
نویسندگان حمیدرضا مرتضی بگی1 ، امیر غفارزاد1، سید حسین اجاقی حقیقی1، علیرضا فرنام1، ژیلا خامنیان1، گلشن فراهی، فریبا عبدالهی1
چکیده مقدمه: آموزش مهارت های زندگی و کنترل هیجانات در مواقع پراسترس در طول زندگی، یکی از نیاز های اساسی انسان می باشد، در این پژوهش با توجه به پر استرس بودن دوره دستیاری طب اورژانس و اهمیت برقراری ارتباط با مراجعه کنندگان در خط اول ارائه خدمات درمانی، میزان هوش اجتماعی دستیاران رشته طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد بررسی قرار گرفت. روش : در این مطالعه 35 نفر از دستیاران طب اورژانس به روش سرشماری کل وارد مطالعه شدند و برای بررسی هوش هیجانی پرسش نامه ی آنگ تون تت را تکمیل کردند. برای دستیاران کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی برقرار شد و بعد از برگزاری کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی ،مجددا پرسش نامه جهت پاسخ گویی ارایه شد و نتایج پره تست و پست تست مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین بیماران از نظر سن، جنس و سال تحصیلی نیز مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها : در این مطالعه 21 نفر از شرکت کنندگان را مردان و 14 نفر را زنان تشکیل می دادند. نتایج مطالعه نشان داد که قبل و بعد از کارگاه آموزشی در هوش اجتماعی دستیاران از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین میانگین هوش هیجانی زنان و مردان مورد مطالعه قبل و بعد از برگزاری کارگاه های آموزشی تفاوت معنی دار ٱماری با یکدیگر نداشت. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داد که با افزایش سن هوش اجتماعی دستیاران طب اورژانس افزایش می یابد که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مثبتی بین سن و هوش هیجانی وجود دارد. همچنین افراد متاهل در مطالعه ی ما چه قبل و بعد از کارگاه آموزشی از هوش اجتماعی بالاتری نسبت به افراد مجرد برخوردار بودند. همچنین مطالعه ی ما نشان داد که هوش اجتماعی دستیاران طب اورژانس به تفکیک سال تحصیلی، از نظر آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارد. بحث و نتيجه گيري : نتیجه ی کلی مطالعه نشان داد که بعد از برگزاری کارگاه های آموزشی هوش اجتماعی و مهارت های ارتباطی دستیاران طب اورژانس به طور معنی داری افزایش یافت.
لغات کلیدی هوش هیجانی، هوش اجتماعی
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :552
تعداد کل بازدیدها :5269463