يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان بررسي رابطه هيپرگليسمي با نمره PRISM-III در کودکان بستري شده در بخش اورژانس مراقبتهاي ويژه
نویسندگان سیداحسان اسدی1، محمد جواد کامران منش2
چکیده مقدمه: هایپرگلیسمی یکی از اورژانسهای داخلی می باشد.هر چند این مسیله در کودکان دیابتی مشخص می باشد ، اهميت باليني هيپرگليسمي در کودکان بدحال غيرديابتي بخوبي مشخص نشده است. مطالعات اخير نشان داده اند که هيپر گليسمي در کودکان بدحال با مرگ و مير رابطه دارد. هدف اين مطالعه بررسي نقش هيپرگليسمي در ميزان مرگ و مير کودکان بدحال و رابطه آن با سيستم امتياز دهي PRISM مي باشد. روش کار: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي و مقطعي 200 کودک بستري در بخش اورژانسهای مراقبت ویژه بيمارستان شهید منتظری نجف آباد در طي سالهاي 95-1394 مورد بررسي قرار گرفتند. قندخون بزرگتر يا مساوي 150 در دو نوبت بعنوان هيپرگليسمي در نظر گرفته شد. ميزان شدت بدحالي بر اساس PRISM-III تعيين گرديد. يافته ها: در اين مطالعه 118 پسر و 82 دختر با ميانگين سني 6/27 ماهه مورد بررسي قرار گرفتند. ميزان موارد مرگ (P=0.001) و نياز به تهويه مکانيکي (P=0.02)  در ميان کودکان دچار هيپرگليسمي بيشتر و ميانگين سني آنها (8/23 ماه) کمتر از بيماران فاقد هيپرگليسمي (36.4 ماه) بود (P=0.002). حساسيت امتيازدهي PRISM در اين مطالعه براي مرگ و مير کودکان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه برابر 83% با Cut off pointبرابر 9.6 محاسبه شد. نتيجه گیری: افزايش قندخون کودکان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نقش اساسي را در مرگ و مير و پيش آگهي اين کودکان دارد. امتياز PRISM حساسيت خوبي را در پيش بيني کودکان در معرض خطر دارد و هماهنگي و ارتباط قوي با هيپرگليسمي و مرگ و مير کودکان بدحال دارد. نتيجه گیری: افزايش قندخون کودکان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نقش اساسي را در مرگ و مير و پيش آگهي اين کودکان دارد. امتياز PRISM حساسيت خوبي را در پيش بيني کودکان در معرض خطر دارد و هماهنگي و ارتباط قوي با هيپرگليسمي و مرگ و مير کودکان بدحال دارد.
لغات کلیدی كليد واژه :  هيپرگليسمي، سيستم امتيازدهي PRISM، مرگ و مير کودکان
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :568
تعداد کل بازدیدها :5269479