يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان بررسی کیفیت تریاژدر بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) در سال 94
نویسندگان کامران وفایی1بهنام رضا مخصوصی2مریم چاله چاله3 معصومه احمدی4 مهنازاحمدی 5حسین رضایی6 کارشناس ارشد مراقبت های ویژه،سوپروایزر بالینی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه متخصص جراحی عمومی،معاونت توسعه واستادیاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارشناس پرستاری ،استف بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه کارشناس ارشد مراقبت های ویژه،سوپروایزر بالینی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه کارشناس ارشد مراقبت های ویژه،مسئول دیالیز صفاقی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه کارشناس ارشد مدیریت ،سرپرستار بخش ویژه بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه
چکیده مقدمه:به فراینداولویت بندی بیماران براساس شدت مشکل جهت انجام بهترین اقدامات درمانی درکمترین زمان ممکن تریاژاطلاق می گردد.یک سیستم تریاژکارابایدبه گونه ای باشد که بتوانددرمورد هربیمار به سرعت ودقت تصمیم گیری نماید.تریاژ درست وصحیح کلید موفقیت عملکرد در بخش اورژانس است.درصورت انتخاب سطح نامناسب تریاژ به صورت قراردادن بیماردرسطح پایین ترازوضعیت واقعی او(تریاژسبک)منجربه منتظرماندن بیماروبدترشدن وضعیت وی ودرصورت طبقه بندی بیماردرسطح بالاترازوضعیت واقعی او(تریاژسنگین)منجربه محدود نمودن دریافت مراقبت جهت بیماردیگری که شدیدا"نیازمند است گردد.این مطالعه باهدف بررسی کیفیت تریاژدر بیماران بستری شده دربخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) در سال 94انجام شد. روش کار:دراین مطالعه توصیفی گذشته نگرتعداد 1500 پرونده بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) در6ماه دوم سال 94باروش نمونه گیری دردسترس انتخاب و موردبررسی قرارگرفتند. دراین پژوهش ازچک لیست اطلاعات دموگرافیک برای بررسی ویژگی های دموگرافیک بیماران وازفرم تریاژ ESIجهت ارزیابی اطلاعات ثبت شده استفاده گردید. دربررسی پرونده ها سطح تریاژ تعیین شده توسط پرستار تریاژ وسطح تریاژتعیین شده توسط متخصص طب اورژانس موردبررسی قرار گرفت وداده هابا استفاده از نرم افزار نسخه 20SPSS تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها:براساس نتایج ازمجموع بیماران تریاژشده ،1/8%درصد تریاژسبک و86/12%درصد تریاژسنگین بودند.دربررسی پرونده هامشخص شدکه بیشترین مواردتریاژسبک مربوط به تریاژ سطح 3بوده است.نتایج مطالعه نشان داد که میزان مرگ ومیر با تریاژسبک ارتباط مستقیم دارد .هچنین نتایج حاکی ازاین بود که بین میانگین زمان بستری دربخش اورژانس ومدت زمان انتظار برای اولین ویزیت دردوگروه تریاژسبک وصحت تریاژ ،اختلاف معنی داری وجودنداشت. نتیجه گیری:آمارهای مختلفی ازبروز وشیوع خطاهای پزشکی دربیمارستان های مختلف گزارش شده است که ازجمله این خطاها می توان به خطا درانجام تریاژ اشاره نمود.تصمیم گیری پرستارتریاژبه صورت مستقیم برزمان ارائه خدمات به بیمارتاثیرمی گذارد وخطا درتریاژ،عواقب جدی به دنبال دارد.تریاژمناسب سبب افزایش کیفیت مراقبت های درمانی،رضایتمندی بیماران وافزایش راندمان وکارایی بخش اورژانس خواهد شد وهمچنین مدیران پرستاری بخش اورژانس جهت اطمینان از اجرای تریاژ صحیح نیازمند داه های واقعی برای اصلاح ،بهبود وافزایش کیفیت تریاژ هستند.نتایج این مطالعه نشان داد که میزان خطای تریاژ درحدقابل قبول قراردارد.
لغات کلیدی واژه های کلیدی:کیفیت تریاژ،بیماران بستری،اورژانس
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :580
تعداد کل بازدیدها :5269492