يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان بررسی علل و وضعیت نهایی تروما د ر بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه
نویسندگان بهنام رضا مخصوصی1کامران وفایی2معصومه احمدی3پریسا سرحدی4سیروس آقایی5 متخصص جراحی عمومی،معاونت توسعه واستادیاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارشناس ارشد مراقبت های ویژه،سوپروایزر بالینی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه کارشناس ارشد مراقبت های ویژه،مسئول دیالیز صفاقی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه کارشناس پرستاری ،معاونت مترون بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه کارشناس ارشدپرستاری کودکان،سوپروایزر بالینی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه
چکیده مقدمه: امروزه تروما بيش از پيش به عنوان يك علت مهم مرگ و ناتواني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. همه ساله میلیونها انسان بدنبال تصادف،سقوط،صدمات ورزشی، صدمات شغلی، چاقو وخشونت جان خود را از دست می دهند و تعداد بیشتری نیز دچار معلولیتهای موقتی یا مادام العمر می شوند. درواقع صدمات رایج ترین علت مرگ در میان افراد 1 تا 34 ساله است که منجربه ناتوانی و از دست دادن سالهای زندگی می گردد. WHOپیش بینی کرده است که تا سال 2020 میزان مرگ و میر ناشی از صدمات ششمین علت مرگ در تمام جهان و دومین علت ناتوانی منطبق بر سالهای از دست رفته عمردر کشورهای درحال توسعه خواهد بوداستفاده از روش های پیشگیری کننده در زمینه وقوع تروما زمانی موثر واقع می شود که اطلاعات و آمار دقیقی درباره میزان بروز انواع مکانیسم های تروما و نتایج حاصل از آنها در جامعه موجود باشد.لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع علل مختلف تروما و وضعیت نهایی حاصل از آنها در بیماران ترومایی بستری شده در اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه درسه ماهه اول سال 95 طراحی شده است. روش کار: این مطالعه مقطعی در بیماران ترومایی که در فاصله زمانی اول فروردین تا پایان خرداد1395 به اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه مراجعه کرده بودند صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق چک لیستی مشتمل بر داده های دموگرافیک ،مکانسیم تروما،محل رویداد حادثه،نحوه انتقال بیماران،محل آناتومیک آسیب،میانگین زمان اولین ویزیت پزشک و وضعیت نهایی بیماران بعد از 24 ساعت انجام شد.داده ها در نرم لفزار آماری spss نسخه 20وبا روش های آمار توصیفی و تحلیلی انالیز شدند. یافته ها: 560بیمار با میانگین سنی سن68/7± 47/33 سال طی این مدت به اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه مراجعه کرده بودند که 8/81%درصد مرد و2/18%درصد زن بودند.بیشترین میزان بستری مربوط به گروه سنی 23-14سال بود. تصادف با وسیله نقلیه موتوری و سقوط از ارتفاع به ترتیب شایع ترین مکانیسم های تروما وقفسه سینه شایعترین اندام آسیب دیده بود. میانگین مدت زمان انتقال بیمار به بیمارستان 06/29 دقیقه بود.نتایج نشان داد که 1/29%درصد نمونه ها بستری شده و9/70%درصد با حال عمومی خوب ترخیص شدند . نتیجه گیری: صدمات ناشی از ترومامشکل بزرگ بهداشت عمومی به خصوص در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط است.مدیریت بعد از حادثه می تواند نقش بسیار مهمی در به حداقل رساندن آسیب و حفظ حیات داشته باشد دو فاکتور مهم برای کاهش مرگ و میر ناشی از تروما و عوارض آن در کشورهای مختلف پیشگیری از وقوع تروما و کیفیت مراقبتهای پیش بیمارستانی است که به صورت سیستماتیک و توسط افراد آموزش دیده انجام می شود .نتایج این مطالعه نشان داد که تصادف با وسایل نقلیه موتوری و سقوط از ارتفاع از مهمترین علل مراجعه بیماران به واحد های ترومای اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه بودند.
لغات کلیدی واژگان کلیدی: بخش اورژانس، علل تروما، وضعیت نهایی
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :553
تعداد کل بازدیدها :5269464