يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان طراحی روش نوین آموزش فارماکولوژی(مدل داروخانه ای)
نویسندگان بدرالسادات رهنما1، حمیدرضا مرتضی بگی1، فریبا عبدالهی1*، حمیده نوری اصل1، مولود بالافر1، مریم صفری1
چکیده مقدمه: مهم ترین علل خطاهای دارویی توسط پزشکان دانش واطلاعات ناکافی از علم فارماکولوژی است که نشان دهنده عدم انطباق آموزش تئوری این واحد با نیازهای عملی پزشکان در بالین بیمار است. از نظر تئوری همه اشتباهات دارویی قابل پیشگیری هستند بنابراین به نظر می رسد ارتقائ اطلاعات فارماکولوژی دانشجویان پزشکی، استمرار آموزش در طول دوران تحصیل و مهارت در آموزش همزمان و در طی کارآموزی و کارورزی در بخش های مختلف بالینی و نسخه نویسی یکی از راهکارهای موثر در جهت پیشگیری و کاهش این خطاهای دارویی می باشد. در این روش استفاده از مدل داروخانه آموزشی و قرار دادن دانشجویان در محیط حاوی اشکال و طبقه بندی دارویی و مهارت در آموزش فارماکولوژی و نسخه نویسی تحت نظر اساتید فارماکولوژی و داروساز بالینی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی که در نیمسال 1393 در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت در فضای شبیه سازی شده به دارو خانه، داروها در یک سمت براساس مکانیسم اثر و درسمت دیگر براساس نوع بیماری طبقه بندی شدند سپس ضرورت راه اندازی دارو خانه ی مدل از طریق پرسشنامه محقق ساخته روایی و پایایی شده که شامل آیتم های دانش فارماکولوژی و نسخه نویسی بود توسط دانشجویان پزشکی درهمه مقاطع تکمیل گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.17مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه توصیفی که 80 درصد آن را دانشجویان پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی تشکیل می دادند براساس آنالیز آماری 95% دانشجویان پزشکی راه اندازی مدل داروخانه ی را کاملا ضروری اعلام داشتند. بحث: تاکنون روش های متعدی از قبیل نسخه نویسی الکترونیکی-ارائه فایل های صوتی و سایرموارد جهت کاهش خطاهای دارویی مورد بررسی قرار گرفته است لیکن هنوز هم بروز خطاهای دارویی یکی از مشکلات اساس در طب می باشد به نظر می رسد استفاده از مدل داروخانه ای آموزشی و استمرار آموزش دانشجویان پزشکی تحت نظر اساتید در آموزش فارماکولوژی و نسخه نویسی یکی از روشهای بسیار مفید در کاهش خطاهای دارویی توسط پزشکان می باشد .
لغات کلیدی فارماکولوژی، داروخانه ی مدل، دانشجوی پزشکی
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :551
تعداد کل بازدیدها :5269462