يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان اپیدمیولوژی تروما در بیماران بستری بخش سوانح مردان بیمارستان سوانح شهید کامیاب مشهد در سه ماهه اول سال 1395
نویسندگان الهه جاقوری1 ، مرضیه آذرفزا2 ، اعظم حبشی زاده3، مریم کرمانی شورستانی4، علی اکبر حسین پور4، علی نژاداسماعیل4
چکیده خلاصه سابقه و هدف: در حال حاضر تروما یکی از شایع‌ترین علل مرگ ومیر در سراسر جهان می باشد. در کشورهای در حال توسعه حوادث رانندگی مهمترین علت مرگ و میر به شمار می آید. علی رغم پيشرفت تکنولوژی و علوم پزشکی و صنعتی شدن جوامع هنوز جنگ، نزاع، خشونت و در طي سال های اخير پديده هايي مانند تصادف وسايل نقليه، حوادث شغلي و ورزش های رزمي، باعث تشديد بروز صدمات جسمي گوناگون از جمله ترومای سر و صورت، ستون فقرات، شکم و لگن گرديده است. با توجه به اینکه شيوع و علل تروما در کشورهای مختلف متفاوت است، این مطالعه با هدف بررسی علل تروما در بیماران بستری بخش سوانح مردان بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد در سه ماهه اول سال 1395 انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 1892 بیمار مرد که در سه ماهه اول سال 1395در بخش سوانح مردان بیمارستان سوانح شهید کامیاب مشهد بستری شده و تحت درمان قرار گرفتند انجام شد. متغیرهایی از جمله سن، نوع تروما و آسیب وارده به ارگانهای بدن توسط پرسشنامه و چک لیست مربوطه ثبت شد. سپس داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 5/11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که بیشترین دامنه سنی بیماران ترومایی بستری در بخش سوانح مردان 21-30 سال است. علل تروما در بیماران بستری شامل حوادث ترافیکی (52/0)، نزاع(12%)، حادثه حین کار(10%)، زمین خوردگی(11%)، سقوط از بلندی(8%)، حوادث ورزشی(3%) و سایر(4%) است. آسیب وارده به ارگانهای بدن نیز به ترتیب شامل ترومای سر 61%، ترومای شکم و قفسه سینه 24%، ترومای ستون فقرات 7%، ترومای صورت 5% و ترومای لگن 3% بوده است. نتیجه گیری: با توجه به اینکه شایع‌ترین علت بیماران بستری شده حوادث ترافیکی است، رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ضرورت می یابد
لغات کلیدی واژه های کليدی: حوادث ترافیکی، تروما، عوارض
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :573
تعداد کل بازدیدها :5269484