يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان بررسی اپیدمیولوژیک بحران‌های روی داده‌ در استان آذربایجان شرقی در سال 1394
نویسندگان سمیرا اسعدی1، ال ناز اصغری2، روزبه رجائی غفوری3، جواد دهقان نژاد4، فرامرز دلفرح1، وحید شادی نیا1
چکیده مقدمه: بحران‌ها وقایع دلخراش و ناخواسته‌ای هستند که عواقب مالی،‌ جسمی، روانی و اجتماعی زیادی به دنبال دارند. مدیریت و برنامه ریزی صحیح بحران‌ها به داشتن اطلاعات پایه‌ای دقیق نیاز دارد. از این رو این مطالعه اپیدمیولوژی بحران‌های روی داده در کل استان آذربایجان شرقی در سال 1394 را توصیف می‌کند. روشها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی گذشته نگر است که در آن چک لیست‌های بحران ستاد هدایت و اطلاع رسانی درمانی(EOC) دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در بحران‌های روی داده در سرتاسر استان در سال 1394 تکمیل شده بودند، تجزیه و تحلیل گردید. داده‌های بدست آمده در SPSS 16 با آزمون‌های توصیفی نمایش داده شدند. یافته ها : 794 چک لیست قابل ارزیابی بودند. بیشترین شیوع وقوع بحران در آذرماه (6/14%) و کمترین در اسفندماه (4%) بود. بیشترین موارد بحران به ترتیب تصادف (1/43%)، مسمومیت با CO (6/26%)، خودکشی (4/9%) و درگیری و نزاع (6/11%) بود. بیشترین زمان تماس با 115 ساعت 15 (9/7%) و کمترین در ساعت 5 (1%) بود . EOC عمدتا از طریق 115 متوجه بحران شده بود (9/89%). میانگین و انحراف معیار فاصله‌ی بروز حادثه تا پایگاه 115 ، 58/5±32/9 از محدودی کمتر از یک تا 75 کیلومتر و فاصله‌ از محل حادثه تا بیمارستان63/11±01/15 از محدودی کمتر از یک تا 120 کیلومتر بود. میانگین و انحراف معیار زمان رسیدن آمبولانس به محل04/7±32/10 از محدوده‌ی کمتر از 1 تا 55 دقیقه و زمان رسیدن از محل حادثه به بیمارستان 82/15±04/17 از محدودی کمتر از یک تا 85 دقیقه بود. در 2/29 % موارد قبل از رسیدن آمبولانس حداقل یک نفر فوت شده بود و فقط در 3/1 درصد موارد مصدوم حین انتقال فوت کرده بود. بیشترین تعداد مصدومین حاضر در بحران ها 41 نفر بودند. بحث و نتیجه گیری : نتایج این مطالعه اطلاعات با ارزشی در اختیار مسئولین قرار می‌دهد. انجام تدابیری جهت کاهش تصادفات، افزایش اطلاعات عمومی در مورد تماس با 115، افزایش مراکز کمک رسانی به ویژه در سطح مرکز استان و جاده‌ها، استانداردسازی سیستم گازرسانی و افزایش اطلاعات عمومی مردم از جمله مواردی است که باید مورد توجه مسئولین و صاحبنظران قرار گیرد.
لغات کلیدی واژه های کلیدی: بحران، اورژانس، توصیف اپیدمیولوژیکی، آذربایجان شرقی
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :574
تعداد کل بازدیدها :5269485