يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان بررسي ميزان مهارت پاسخگويي و مديريت انتقال به مراكز تروما طبق اصول ايمني بيمار در پرسنل فوريتهاي پزشكي علوم پزشكي كرمان 1394-1395
نویسندگان مهدي علي اسماعيلي – محمد صابري – محمد نجفي – ناهيد ميرزايي – حسن اسماعيل پور-رضا خادمي پور
چکیده مقدمه : يكي از اهداف مهم اورژانسهاي پيش بيمارستاني حفظ حيات بيماران و انتقال ايمن از صحنه حادثه به مركز مجهز بر اساس نياز بيما ر با توجه به حفظ اندام هاي حياتي بدن مي باشد. كه اين انقال ايمن ضمن بكار گيري لوازم مخصوص انتقال با كاهش صدمات احتمالي به بهبودي سريعتر و كاهش ريسك پذيري و مديريت خطر و كاهش مسائل قانوني مي گردد . كه در بيماران ترومايي اين ريسك پذيري بيشتر ديده شده و با مديريت صحيح به موقع زمان در هنگام انتقال مصدومين در زمان اورژانسي و اقداماتي كه توسط پرسنل پيش بيمارستاني صورت مي گيرد بسيار در ادامه درمان موثر و اثر بخش خواهد بود و دانستن گايد لاين هاي روز دنيا و مهارت شناخت لوازم و بكار گيري صحيح اين لوازم بسيار مهم مي باشد .اين فرآيند در بيماران ترومايي نيازمند توانمندي و شايستگي بالاي را مي طلبد . روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی بود که روی 170 نفر از تکنسین¬های شاغل در مرکز فوریت های کرمان با استفاده از روش دردسترس انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته نیازهای آموزشی تکنسین¬های فوریت پزشکی در 3 بعد دانش، مهارت و نگرش بود که روایی و پایایی آن تایید گردید. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شد. نتایج: در بعد دانش، بیش ترین نیاز آموزشی تکنیسین های اورژانس به آیتم «دانش و اطلاعات مربوط به اطلاعات دارويي وعوارض احتمالي مصرف آن¬ها» با %9/25، در بعد مهارت به آیتم «توانایی و مهارت در جاگذاری لوله داخل تراشه» با 8/28% و در بعد نگرش به آیتم «علاقه مندی به شرکت در دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت برای ارتقاي سطح علمي‌خود در زمينه مهارت هاي عملي» با 8/71% مربوط شد نتيجه گيري : از آنجا كه امروزه نگرش هر گونه اقدامات درماني به جهت پيشگيري از عوارض بيشتر بيماري و يا حادثه در محل وقوع انجام ميگيرد اين امر خود نياز به دانش كافي و توانمندي فرد در بالين بيمار ودانش مديريت زمان و قضاوت باليني را مي طلبد و از آنجا كه پرسنل فو ريتهاي پزشكي اولين افراد تيم درمان حاضر در صحنه مصدوين ترومايي ميباشند مي بايست شايستگي و از توانمندي و شايستگي بالا در مورد تروما ها و تشخيص و اقدام و انتقال ليمن اين بيماران را داشته باشند به همين خاطر در آموزش هاي ضمن خدمت هر ساله كلاس هاي باز آموزي دستورالعمل ها در انتقال ايمن بيماران و برسي ميزان توانمندي و شايستگي اين افراد مورد سنجش قرار گرفته و دستورالعمل در اقدامات مهارتهاي كاربردي كه بسيارمهم مي باشد باز گو و از نظر عملي نيز تدريس گردد .
لغات کلیدی مديريت تروما ، ايمني بيمار، پاسخگويي، مراقبت پيش بيمارستاني
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :549
تعداد کل بازدیدها :5269460