شنبه 31 شهريور 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   September 22, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان مروری بر تاثیر روش های آموزشی بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری از تریاژ
نویسندگان سمیرا دلنواز:دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی عباس داداش زاده:دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز هادی حسنخانی:استادیار، دکترای تخصصی آموزش پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی پروین دلنواز:دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
چکیده مقدمه: وقوع بحران و بلایا در دنیا رو به افزایش می باشد که بدون شک بخش های اورژانس هر بیمارستان به عنوان اصلی ترین بخش جهت رسیدگی به این موارد می باشد.تعیین تریاژ صحیح در بخش های اورژانس می تواند درخط درمانی این بیماران مفید واقع گردد.بدون آموزش اصولی و استاندارد در این زمینه پرستاران قادر نخواهند بود تریاژ را به صورت صحیح به کار ببرند.باتوجه به مطالعات انجام شده،پرستاران شاغل در بخش های اورژانس در زمینه تریاژ آگاهی و عملکرد کافی ندارند، بنابراین با توجه به اینکه دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده شاغل در مراکز بهداشتی می باشند،لذا هدف از این مطالعه توصیف و بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری از تریاژ در بخش های اورژانس بیمارستان ها می باشد. روش بررسی: در این مطالعه،مقالات منتشر شده از سال1388تا 1393 با استفاده از کلید واژه های تریاژ،بحران و بلایا،اورژانس و دانشجویان پرستاری با جستجو در بانک های اطلاعاتی Pub Med,Google scholar,Ovid,Science Direct مورد پژوهش قرار گرفتند. یافته¬ها: براساس استراتژی جستجو،تعدادی از مقالات به زبان انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفتند که براساس مرور بر مقالات،چندین روش آموزشی موثر بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری معرفی شدند.با توجه به مرور مقالات در دسترس،آموزش به روش سخنرانی و مشاهده زنده به طور مکرر استفاده گردیده که بیشترین کارآیی را جهت افزایش آگاهی و عملکرد دانشجویان داشته است. بحث ونتیجه¬گیری: با توجه به مطالعات انجام شده،دانشجویان پرستاری در زمینه تریاژ آگاهی و عملکرد کمی دارند.لذا لازم است در این زمینه جهت ارتقای آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری،آموزش اصولی و استاندارد در واحدهای دانشگاهی و دوره های آموزشی موجود در بیمارستان ها فراهم گردد.لازم است از شیوه های جهت آموزش اتفاده شود که تاثیر بسزایی داشته باشد.بنابراین با توجه به مرور مقالات،آموزش به روش سخنرانی و مشاهده زنده،بیشترین کارآیی را به دنبال داشته است.لذا در این زمینه بیشتر به این روش ها جهت استفاده توصیه می گردد.
لغات کلیدی کلید واژه ها: دانشجویان پرستاری،تریاژ،بحران و بلایا،اورژانس
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :1775
تعداد کل بازدیدها :5376181