يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان بررسی پیامد نهایی بیماران ترومای سر بستری شده دراورژانس بیمارستان امام رضا(ع)کرمانشاه
نویسندگان کامران وفایی1مریم جنت المکان2شیلا امینی3حسین رضایی4مریم چاله چاله 5ناهیدکرانی6 کارشناس ارشد مراقبت های ویژه،سوپروایزر بالینی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه کارشناس ارشدپرستاری بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه کارشناس ارشد مراقبت های ویژه، بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه کارشناس ارشد مدیریت ،سرپرستار بخش ویژه بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه کارشناس پرستاری استف بیمارستان امام رضا(ع)کرمانشاه کارشناس پرستاری سوپروایزربالینی بیمارستان امام رضا(ع)کرمانشاه
چکیده مقدمه: آسیب‌های تروماتیک سر يكي از بزرگترين علل مورتاليتي و موربيديتي محسوب مي شود. همچنین آسیب‌های تروماتیک سر شایع‌ترین علت ناتوانی‌های اکتسابی در میان کودکان و بزرگسالان جوان در کشورهای پیشرفته محسوب شده و در واقع يك مشكل بزرگ بهداشتي به حساب مي آيد. علاوه بر این بیماران نجات یافته از آسیب‌های تروماتیک سر، امید به زندگی کمتری نسبت به سایرین دارند در ایران تروما جزء شایع‌ترین علل مرگ محسوب می‌شود ضربه سر علت بيش از 50 درصد از مرگ‌ها در سال 1393 در كشور بوده است به طوريكه علت اصلی مرگ 54.2 درصد از افراد ضربه به سر، 22.5 درصد شکستگی‌های متعدد، 8.4 درصد به دلیل خونریزی و 9.4 درصد به دلیل علل اشتراکی (موارد دارای بیش از یک علت) بوده است . حدود 60 درصد از تروماها در ایران به علت ضربه مغزی منجر به فوت می‌شوند و زیان ناشی از آن در هر سال برابر با 12 هزار میلیارد است.این مطالعه باهدف بررسی پیامدنهایی بیمارانترومای مغزی بستری شده دراورژانس بیمارستان امام رضا(ع) در6ماهه دوم سال 94انجام شده است. روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 128نفر از بیماران ضربه سر مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از چک لیست اطلاعات دموگرافیک واطلاعات ترومای مغزی انجام شد .سپس داده ها درمحیط نرم افزاری spss نسخه 19 وبا استفاده ازآزمون های آماری ضریب همبستگی وکای دو تجزیه وتحلیل شد. یافته ها :نتایج این مطالعه نشان دادکه 28/63درصد مرد و72/36درصد زن بودند.میانگین سنی بیماران ترومای مغزی 12±7/28بود.نتایج مطالعه حاکی ازاین بود که 31/20 درصد ازبیماران ترومای مغزی ترخیص و69/79درصد ازبیماران بستری شده بودند.هم چنین نتایج مطالعه نشان دادکه بیشترین میزان فوت ناشی ازترومای مغزی به میزان 8/46درصد در24ساعت اول بستری بود. نتیجه گیری :با توجه به اینکه نتایج حاصل ازمطالعه نشان داد که بیشترین میزان فوت بیماران بستری شده دراثرترومای مغزی در24ساعت اول بوده است لذانیازبه بازنگری مراقبت ازبیماران درمراحل مختلف درمان آنها احساس می شود .بهبود این امردرافزایش کارایی سیستم مراقبتی موثرخواهدبود
لغات کلیدی واژه های کلیدی: پیامدنهایی،ترومای مغزی،بخش اورژانس
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :563
تعداد کل بازدیدها :5269474