مراسم گشایش کنگره از 14 شهریور به 15 شهریور منتقل شد.

به دلیل هم پوشانی زمان مراسم گشایش کنگره با یک کنگره دیگر در تالار محل برگزاری، این مراسم به ساعت 10-8 روز سه شنبه 15 شهریور ماه منتقل شد.

تغییرات برنامه را در بخش برنامه های وب سایت مشاهده فرمایید.

برنامه خوابگاه دانشجویی و هتل اعضای کمیته علمی و سخنرانان محترم کنگره بدون تغییر و مانند قبل خواهد بود. (تاریخ درج: 10/06/90)


به دلیل فرصت کم برای اطلاع رسانی لطفا دوستان خود را نیز در جریان این خبر قرار دهید. از همکاری شما صمیمانه سپاسگزار است. /دبیرخانه کنگره