قابل توجه ثبت نام کنندگان در کارگاه


به دلیل تعداد کم ثبت نام کنندگان در تعدادی از کارگاه های کنگره و همچنین هم پوشانی زمانی بعضی از انتخاب ها با هم، هم اکنون در روز سه شنبه از ساعت 14 کارگاه های:
تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی
Paulse field Gel Electrophoresis
Cloning and gene expression

و روز چهارشنبه از ساعت 14 کارگاه های:
مقاله نویسی و چاپ در ISI.
Real Time PCR
Paulse field Gel Electrophoresis
 
تشکیل خواهد شد.

در صورتیکه تعداد ثبت نام کنندگان در محل برای سایر کارگاه ها به حد نصاب لازم برسد کارگاه های مذکور نیز برگزار می شود .در غیر این صورت هزینه های واریز شده ،توسط انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی به ثبت نام کنندگان در کارگاه های تشکیل نشده پرداخت خواهد شد.