دوشنبه 30 مهر 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   October 22, 2018
   
   
     
    help
   

تعداد : 235
role of nursing audit
بررسی چگونگی انجام مراقبت¬های پس از عمل تراکئوستومی در بیمارستان¬های شهر رشت
Determination Refusal in Reporting Medication Errors from the Perspective of Nurses
ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با محوریت مدیریت خطر و ارتقای ایمنی بیمار (مطالعه موردی)
ممیزی از منظر قران کریم و احادیث نبوی
ارزیابی عوامل موثر بر ایجاد سوختگی کوتر در عمل¬های جراحی قلب باز
موانع اجرای آموزش به بیمار از دیدگاه پرسنل شاغل دربیمارستان شهید مدنی – زمستان 1390
بررسی نظرات پرسنل پرستاری در رابطه بافرآیند آموزش به بیمار – بیمارستان شهید مدنی اسفند 1389
نیازسنجی آموزشی مبتنی بر ممیزی بالینی
ارتقاء فرایند ارزیابی حوادث به روش FOCUS-PDCA
مميزي باليني شستشوي دستها در شش ماهه دوم 1389 در بيمارستان آموزشي ،پژوهشي و درماني شهيد كامياب مشهد
کاربرد ممیزی بالینی در تدوین الگوی ملی اعتباربخشی
Design of National Accreditation Model and Situation of Disaster Management on it
ارتقای کیفیت بخش ICU سوختگی بیمارستان سینای تبریز با استفاده از ممیزی بالینی
تدوین الگوی اعتباربخشی مراقبت های بهداشتی و درمانی اولیه با استفاده از ممیزی بالینی
ممیزی فرآیند مرگ ومیر در بخش ICU جنرال بیمارستان استاد عالی نسب تبریز
عنوان : استفاده از خدمات MRI در بیماران تحت پوشش بیمه خدمات درمانی اصفهان در دونیمه اول سال89و 90
بررسی روند رسیدگی به خطای پزشکی در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان
ممیزی بالینی اعمال جراحی کنسل در مرکزآموزش درمانی آیت الله کاشانی
راهکارهای بالینی و نقش آن در کیفیت خدمات پرستاری
ممیزی میزان غربالگری پدیکولوز سر دانش آموزان مدارس :87-89
بررسی آگاهی مادران نوزادان بستری در بخش از مراقبتهای دوران نوزادی مراغه 1390
مقایسه انواع وعلل اشتباهات دارویی ازدیدگاه پرسنل ودانشجویان پرستاری
تاثیر آموزش گزارش خطاهای پزشکی بر روی میزان و نوع خطای گزارش شده توسط پرستاران در بیمارستان ميرزا كوچك خان تهران در سال 1390
بررسی موارد مواجهه در کارکنان مرکز روانپزشکی رازی تبریز 1390-1389
نقش ممیزی بالینی در ارتقای کیفیت بخش سوختگی کودکان بیمارستان سینای تبریز
تاثير فرم جديد مراقبت مادر باردار بر شناسايي مادران پر خطر
بررسی اپیدمیولوژیک خطاهای پزشکی دربیمارستان امیرالمومنین (ع)گناوه1390
مقایسه وضعيت ذخيره سازي ماشيني تصاوير راديولوژي در بيمارستانهاي آموزشي ، درماني تابعه دانشگاه هاي علوم پزشکي شهيد بهشتي و تهران درسال1386
ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاه بيمارستان اميرالمومنين (ع) با رعايت استقرار دستورالعمل هاي استانداردشده 1391
گزارش نویسی در پرستاری :رویکردی مهم درممیزی بالینی
فرآیند پرستاری و حاکمیت بالینی:چالشها و راهکارها
Clinical audit and research
تاثیر مداخلات کاهش تراز صوت بر سطح سروصدای بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الزهرا تبریز90-91
موانع و تسهيل كننده هاي سازماني اجراي مراقبت مبتني برشواهد از ديدگاه پرستاران شاغل دربيمارستانهاي دولتي اهواز درسال 1390
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری در مورد اصول گزارش نویسی پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 90-1389
بررسی آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مورد رعایت شاخص های ایمنی بیماران در برنامه های آموزشی بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 1390
بررسی رضایت مندی مادران از مراقبین زایمانی در طی دوران بستری در بیمارستانهای آموزشی و غیرآموزشی تبریز
بررسي ارتباط انتظارات بیماران دارای استومی از مراقبتهای پرستاری با رضایت آنها از مراقبتهای دریافت شده گامي به سوي مراقبت پاسخگو
ممیزی مدت زمان توقف بیمار قبل و بعد از انجام مداخله در بخش فوریت های پزشکی بیمارستان امین اصفهان در سال 1390
مقایسه ممیزی فرهنگ ایمنی بیمار در بین بخش های بیمارستان عسگریه شهر اصفهان از دید پرستاران
ممیزی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان خصوصی شهراصفهان
بررسی نگرش ایمنی در پرسنل کادر درمان بیمارستان 17 شهریور برازجان در خرداد 1391
بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
بررسي علل مراجعات مجدد بيماران جراحي شده به بيمارستان شهيد مدني تبريز
مقایسه وضعیت نیروی انسانی در بیمارستان های دولتی ، خصوصی و تامین اجتماعی شهر تبریز
بررسی میزان آگاهی و نحوه نگرش مدیران بیمارستان های آموزشی ‒ درمانی شهر تبریز در زمینه تدوین و کاربرد برنامه استراتژیک در سال ۱۳۹۰
بررسی وضعیت تجهیزات پزشکی بیمارستان های آموزشی شهرستان تبریزو انطباق آن با استانداردها
مقايسه ارزشيابي برنامه سلامت مادران با الگوی جامع ارزشیابی (CIPPI)
تحليل ابزار و فرايند فعلي ارزشيابي اورژانس بیمارستان هاي كشور
ممیزی فرایند ثبت خدمات پرستاری بخش اعصاب بیمارستان امام رضا (ع) شهر تبریز در سال1390
بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای دولتی شهر تبریز در خصوص ارائه خدمات تغذیه و ارائه راهکار
بررسی انگیزه های پرستاران از شرکت در کلاسهای اموزشی ضمن خدمت
بررسی زمان انتظار بیماران جهت دریافت خدمات پزشکی ، پرستاری و پاراکلینیکی در بخش اوراژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد با استفاده از فرم تریاژ،دی ماه 1390
راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری در کودکان سرطانی بستری در بخش انکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد
بررسي علل كسورات دارويي از ديد گاه كميته اقتصاد ودرمان بيمارستان اميرالمومنين (ع) گناوه در سال 1391
مميزي نحوه انجام مشاوره هاي تخصصي در بخش هاي باليني
تاثیر استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستانهای شهر مشهد سال 1390
ممیزی بالینی و سلامت مادران
تحول ارتقاء كيفيت با توانمند سازي منابع انساني
ارتقای فرآیند آموزش پرستاران طرحی جدیدالورود به روش FOCUS-PDCA
مقایسه میزان آگاهی مادران از مراقبت های دوره نوزادی در مادران تحت پوشش مراکز بهداشتی - درمانی شهری و خانه¬های بهداشت روستایی شهرستان مراغه ، 1390
بررسي محور مديريتي دربيمارستانهاي منتخب مشهد قبل و بعد از استقرار حاکميت باليني سال 1390
بررسي محور مديريت کارکنان دربيمارستانهاي منتخب مشهد قبل و بعد از استقرار حاکميت باليني سال 1390
ممیزی فرایند سونداژمثانه دربیمارستان تخصصی زنان ام البنین(س) 1390
بررسي محور مديريت خطر و ايمني بيمار دربيمارستانهاي منتخب مشهد قبل وبعد از استقرار حاکميت باليني 1390
ارتقای خدمات اورژانس بيمارستانی به روش مميزی بالينی
موانع و تسهیل کننده های موجود در ممیزی بالینی اثر بخش
مدل بازرسی فنی هواپیما در ممیزی جراحی
ارزیابی اسیب شناسی ارتباطات انسانی دربیمارستان نهم دی شهرستان تربت حیدریه ازدیدگاه گروه پرستاری – پزشکی
Ozone Therapy: The Revolution in Dentistry
بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات بخش اورژانس، بستری و سرپایی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1390
فراوانی و علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری در بیمارستان استاد عالی نسب تبریز
ارائه مدل اعتبار سنجی جهت ممیزی استاندارد های اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران
بررسی تاثیر اصلاح فرایندهای ترخیص در مدت زمان انتظار بیماران بستری و بهبود مدیریت مدارک پزشکی بیمارستان طالقانی تبریز در سال 1390
بررسی تاثیر آموزش بر وضعیت آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر تبریز در مورد فقرآهن و مصرف مکمل آهن در سال 1390
بررسی تاثیر آموزش همتایان بر وضعیت آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر تبریز در مورد فقرآهن و مصرف مکمل آهن در سال 1390
بررسی وضعیت برنامه ارزشیابی برنامه سلامت کودکان در سیستم مراقبت های اولیه بهداشتی و پیسنهاد الگو مطابق با الگوی جامع ارزشیابی (CIPP)
ارزیابی وضعیت ارگونومیکی کتابخانه های عمومی و نقش ان در استرس شغلی
* Project Name: To investigate the role of nurses training injections Draymn
اهميت پرستاري مبتني برشواهد در ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي - درماني
موانع بكارگيري نتايج تحقيقات توسط پرستاران در بالين
ارتقای کیفیت فرایند پذیرش بیماران اورژانسی در بیمارستان الزهراء تبریز به روش FOCUS-PDCA
ممیزی بالینی فرایند گزارش نویسی پرستاری در بخش جراحی مردان بیمارستان استاد عالی نسب
((بررسي عدم چك كردن دستورات پزشك توسط پرستاران در بيمارستان امام اردبيل به روش تحليل ريشه اي وقايع (RCA) ))
روشهاي اموزش ايمني بيمار براي دانشجويان گروه پزشكي
زمان سنجی فرایندهای انجام شده در مورد بیمار در اورژانس مرکز آموزشی درمانی سینای تبریز
ممیزی بالینی و بهره وری در بیمارستان
ممیزی ارائه خدمات اطلاعات درمانی در مراکز آموزشی – درمانی شهر تبریز
نقش "رهبری تغییر" در پیاده سازی محور ممیزی بالینی و بهبود مستمر کیفیت در سازمان های سلامت گستر
بررسي عوامل مؤثر بر ترخيص با ميل شخصي از بيمارستان كودكان دكتر شيخ مشهد-89-1388
ملاحظات استراتژيك در طرح درمان: تصميم گيري در مورد درمان ، كشيدن و يا جايگزيني دندان مشكوك
ممیزی اثربخشی بالینی درمان شایع ترین بیماری های اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) تهران - 1390
بررسی انواع و اجزا و معیارها و روشهای اجرایی ممیزی بالینی
اثربخشی بالینی و پزشکی مبتنی بر شواهد
ممیزی بالینی و چرخه ممیزی بالینی
بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی عمومی شهر تهران و اولویت بندی برای اقدام در جهت ارتقاء آن
شناسایی نقاط ضعف و قوت کیفیت خدمات از دیدگاه بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی عمومی شهر تهران
بررسی عوامل تسهیل کننده وموانع اجرای ممیزی بالینی موثر
Clinical Audit and PeerReview in The General Dental Services
Barriers to clinical audit
بررسی ایمنی در کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1391
اعتباربخشي دريچه اي بسوي بهبود كيفيت خدمات بهداشتي- درماني
پايش شاخص هاي ارائه شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كشور در بخش اورژانس( مركز آموزشي، درماني و تحقيقاتي شهيد مدني تبريز ) و ارائه راهكارهايي در جهت ارتقا ء آن
ممیزی بالینی ، ابزار ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی در کشورهای در حال توسعه
مقایسه تطبیقی مدیریت اطلاعات بهداشتی مراقبت سرپائی بیمارستانی درکشورهای منتخب با ایران
ارتقاء کیفیت فرایند آماده سازی بیمار اورژانسی برای انتقال به اتاق عمل در بخش جراحی مردان به روش FOCUS-PDCA
نیاز سنجی آموزش مدیریت پسماند های بیمارستانی در کارکنان پرستاری شاغل در بخش های جراحی بیمارستان سینا 1391
متدولوژی های ممیزی خطاهای پزشکی
تاثیر ماساژ پوست بر شاخصهای فیزیولوژیک نوزاد نارس
بررسی دلایل ترخیص با رضایت شخصی بیماران در بیمارستان کودکان قدس تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1390-91
تاَثیر آموزش بر میزان مراجعه زنان واجد شرایط جهت انجام پاپ اسمیر در مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان سراب-مهربان
Nursing audit; Important approach in the health system
بررسي پايش اصول حرفه اي پزشكي و پرستاري در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز از طريق دوربين هاي نظارتي مركز پايش مراقبتهاي درماني
مميزي ملزومات ترالي اورژانس در مركز آمزشي درماني سينا تبريز
بهبود کیفیت خدمات در انبار دارویی
بررسي ثبت وقایع اتاق عمل در پرونده بیمار
ممیزی بررسی اجرا و نحوه شستن دست بر اساس استاندارد who در بیمارستان 17 شهریور برازجان
ممیزی رضایت شخصی بیماران بالای شش ساعت بیمارستان 17 شهریور برازجان در طی شش ماه
رعایت استاندارد تزریقات از طریق آنژیوکت در بخش جراحی زنان بیمارستان شهید مدنی تبریز در سال 1391
مرور سیستماتیک معیارها و شاخص های ممیزی بالینی
مميزي باليني در طب اورژانس
مميزي كيفيت داده ها ي باليني
نقش مميزي پزشكي در ارزيابي مراقبت سلامت
ممیزی بالینی جهت کاهش اینداکشن در بیمارستان ولی عصر شهربابک در سال 1390
ممیزی بالینی ترخيص با رضايت شخصي در بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) شهربابك سال 1390
بررسی ارتباط زمان انتظار دریافت خدمات با کیفیت خدمات ارایه شده در بیمارستان
آموزش عملکرد مبتنی بر شواهد به کتابداران: دیدگاه کتابداران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بررسی میزان آگاهی اعضای هیئت علمی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از آموزش مبتنی بر شواهد
ممیزی و ارتقای روش بازرسی و ارزیابی مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی: يك مطالعه مداخله اي با گروه شاهددار
تدوين شاخص های ارزیابی عملکردی حاکمیت بالینی در حیطه های مدیریت خطر و اثربخشی بالینی با استفاده از نظرات پرسنل بیمارستانهای استان آذربایجان شرقی
ارتقای فرآیند پذیرش همراه بیمار در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز به روش FOCUS-PDCA
تعامل بيمارستان زنان و قلب در بهبود مراقبتهاي زنان باردار با بيماري قلبي بستري در بخش قلب بيمارستان شهيد مدني تبريز
اعتباربخشی و سنجش استانداردهای ایمنی بیمارستان اموزشی درمانی هاجر شهرکرد در سال 1390 .
بررسی میزان رعایت موارد اشاره شده مطابق چک لیست جراحی ایمن در اتاق عمل سوختگی مرکز آموزشی درمانی سینای تبریز
بررسی فرایند انجام آزمایشات اورژانس در بیمارستان شهید مدنی تبریز به روش FOCUS - PDCA
ممیزی بالینی حفاظت کارکنان بخش رادیولوژی در برابر اشعه، بیمارستان شهید مدنی تبریز - 1391
ممیزی محورهای حاکمیت بالینی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران: یک مطالعه قبل و بعد
بهبود استانداردهای پانسمان در بخش ICU سوختگی بیمارستان آموزشی درمانی سینای تبریز در سال 1389: ممیزی بالینی
ممیزی و بهبود میزان رعایت استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی ملی واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان سینا تهران -1391
مميزي باليني ميزان صحت ESI Triage و Over triage و Under triage
مميزي مدت زمان تریاژ در هر سطح ESI ترياژ
ممیزی بالینی فرایند انجام CPR در بخش اورژانس بیمارستان شهید محلاتی تبریز در سال 1390
ممیزی بالینی کارایی بخش دندانپزشکی بیمارستان شهید محلاتی تبریز سال 1390
Clinical audit tools in physiotherapy
عنوان: ممیزی بالینی̜ اثربخشی بالینی و پزشکی مبتنی برشواهد
بررسي وضعيت كاردكس نويسي در بخش ICU ريه بيمارستان شهيد مدني
بررسي نقش؛ موانع و فاكتورهاي تسهيل كننده مميزي باليني در حاكميت باليني سيستم هاي درماني
معتبرسازی ابزار سنجش فرهنگ ایمنی به صورت Short-form به روش تحلیل عاملی: 1390
ممیزی خطا درثبت مستندات پرونده پزشکی بیمار در بیمارستان امام موسی کاظم(ع) اصفهان 1390
مشارکت بیمار در ممیزی انتقال خون
ممیزی میزان عمل های جراحی کنسل شده و بررسی روند آن در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران-1390
کاربرد ممیزی بالینی در پرونده الکترونیک سلامت
بررسی اهمیت ممیزی بالینی در تحقق فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان ها
بهبود کیفیت و استانداردهای فرآیند دادن دارو به بیماران بستری در بخش خون و آنکولوژی بیمارستان بوعلی اردبیل به روش ممیزی بالینی
عوامل فردي- اجتماعي موثر بر تصميم گيري باليني پرستاران
بررسی مشارکت پرستار و پزشک در تصمیم گیری بالینی
نحوه مشارکت پرستاران در فرآیند تصمیم گیری بالینی
How to improve teamwork in emergency trauma departments?
بهبود کیفیت و استانداردهای خدمت در ریکاوری بیمارستان سینای تبریز به روش ممیزی بالینی
عنوان : مميزي برنامه توسعه فردي كاركنان مركز آموزشي ، درماني و تحقيقاتي شهيد مدني تبريز و ارائه راهكارهايي در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي در سال 1390
بررسي وضعيت زخم بستر در بخش ICU ريه بيمارستان شهيد مدني تبریز
تعيين عوامل موثر در بروز خطا در انجام جراحي صحیح در محل صحیح در بیماران کاندید جراحی در مركز آموزشي و درماني امام خميني(ره) اردبيل به روش تحليل ريشه اي وقايع (RCA)
ممیزی فرآیند مدیریت پسماند های بیمارستانهای دولتی و خصوصی در شهر تبریز در سال 1391
ارزیابی وضعیت موجود واحد بهبود کیفیت بیمارستان¬های دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارائه راهکار با استفاده از چرخه¬ی ممیزی بالینی: 1391
مميزي باليني دسترسي عروقي محيطي
ممیزی برنامه آموزش بیماران نیازمند آنژیو گرافی بیمارستان شهید مدنی تبریز- در سال 1391
الگوی ایرانی اسلامی حلقه¬های کیفیت در مراکز درمانی جهت بهبود و ارتقاء بهروری در نظام سلامت
ممیزی اعتبار تریاژهای انجام شده در بیمارستان شهید مدنی تبریز در سه ماهه نخست سال 1391
Efficient users of satisfaction from the hospital information system (HIS) to improve the quality indicator
وضعیت رعایت استانداردهای ارتباط پرستار و بیمار در بخش های مراقبتی در یک بیمارستان دانشگاهی
تاثیر آموزش بر ارتقاء استانداردهای ارائه خدمت در بخش های مراقبتی یک بیمارستان دانشگاهی
بررسی رابطه ممیزی بالینی و ارتقا کیفیت
ممیزی بالینی استانداردهای ارائه خدمت در بخش های مراقبتی یک بیمارستان دانشگاهی در شهر تهران
ممیزی میزان رضایتمندی پرستاران از شرایط و امکانات محیط کار در یکی از مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1390
ممیزی زخم فشاری در بیماران بستری دریکی از مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیمه اول سال 1390
ممیزی فرایند رضایت شخصی در بیماران بستری در یکی از مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1390
بررسی عوامل تنش زا برای بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان فیض شهر اصفهان در آذر ماه 1390
بررسی و مقایسه میزان نتایج احیاهای قلبی ریوی انجام شده در بیمارستان فیض اصفهان در ماه های آبان سال های 89 و90 و تعیین عوامل مؤثر بر آن
عنوان : بررسی تاثیر آموزش سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی سینا در سال 1391
ارتقا کیفیت خدمت رسانی به بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان فیض شهر اصفهان در آذر ماه 139:یک مطالعه اقدام پژوهی
بررسی وتحلیل نمودار spc مدت زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان فیض شهراصفهان در آذر ماه 1390
ارزیابی ممیزی بالینی - مروری سیستماتیک
ممیزی وضعیت تفکیک زباله ها ی بیمارستانی در بخش اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز
ممیزی بالینی و کنترل صدا در اصناف
تدوین مدل ارزیابی استفاده از اطلاعات بیمارستانی
نقش CPOE در ممیزی بالینی
مدیریت پسماندهای جامد بیمارستانی با به کار گیری مدل‌های نوین ریاضی با نگرش شبکه‌های عصبی
بررسی نظام مند ویژگی های فلسفه های مدیریت کیفیت
بررسی فرآیند واگذاری اطلاعات پرونده های پزشکی در بیمارستان های شهر اصفهان
مشارکت بیمار در ممیزی انتقال خون
میزان رعایت استانداردهای موجود در زمینه قواعد ثبت اطلاعات در اوراق شرح حال، گزارش عمل جراحی و دستورات پزشک در بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان
تأثیر آموزش تریاژ بر توانمندسازی و آگاهی پرستاران بیمارستان‌دکتر ساجدی هادیشهر _ 1391
بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به بيماران مبتلا به هيپرتانسيون در اورژانس بیمارستان 29 بهمن بروش ممیزی بالینی
استاندارسازي، اعتبارسنجی و ارتقای فرآیند‌های بخش آزمایشگاه بیمارستان شریعتی تهران و ارائه الگوی کارآمد؛1391
بررسی شکایات ثبت شده در بیمارستان ام البنین (س) دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل موثربرآن 1378-1390
بررسی طول مدت اقامت بیماران بخش سوختگی مردان بیمارستان سینای تبریز به روش ممیزی بالینی
بررسی گزارش نویسی پرستاری با اصول استاندارد در بخش سوانح مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)
بررسی میزان رعایت بهداشت دست در کارکنان درمانی بیمارستان شهید مدنی تبریز
بررسی وضعیت نوزاد قبل از انتقال وتحویل وی درشرایط مطلوب به بخش NICU بیمارستان خاتم الانبیاء گنبد در سال 1390
بررسی تاثیر آموزش در کاهش سقوط از تخت کودکان در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز
considering the newborn’s condition before his/her transference and delivery to NICU of Khatamol-Anbia hospital of Gonbad in good condition in 1390 )
: بررسی اثر بخشی آموزشی کلیه کارکنان در دوره های آموزشی CPR بیمارستان خاتم الانبیاء در سال 1390
عنوان: بررسی مطابقت شناسایی صحیح بیماران با استانداردهای موجود در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) مشهد
ممیزی بالینی تزریق خون و فرآورده های خون بیمارستان شهید رجایی کرج در شش ماهه دوم 1390
ممیزی بالینی تزریق استرپتوکیناز در بخش های CCU بیمارستان شهید رجایی کرج طبق استاندارد های اعتبار بخشی در شش ماهه دوم 1390
بررسی رابطه سن، سواد و محل زندگی بیماران با تمایل آنها به مشارکت با پزشک در تصمیم گیری بالینی
مميزي باليني راهكاري براي ارتقاي كيفيت تجهيزات بيمارستاني
بررسي ميزان فراواني ترك با مسئوليت شخصي و شناسايي علل شايع آن در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)اصفهان1391-1390
عملکرد مبتنی بر شواهد در کاردرمانی:طراحی و رواسازی پرسشنامه "MOHA"
عـنـوان : بررسی میزان رعایت استاندارد ارزیابی و مراقبت از بیمار ( Access of patient: AOP) در بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی کرج در سه ماه اول 1391
بررسی رعایت اصول استاندارد تجویز آنتی بیوتیک های پروفیلاکتیک قبل از اعمال جراحی در بیماران بستری بخش جراحی مردان بیمارستان خاتم الانبیاء گنبد
بررسی دلایل بروز اشتباهات دارویی در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان خاتم النبیاء میانه 1390
بررسی مستندات IV.Therapy در گزارشات پرستاری و مقایسه آن با استانداردهای گزارش نویسی در پرستاری
بررسی سنجش آگاهی مسئولین مرکزآموزشی درمانی سینا ازضوابط و استانداردهای ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی کشوربهار 1391
استفاده از الگوی FOCUS PDCA در بهبود فرایندهای مراقبت کودکان زیر پنجسال
ممیزی اجرای استاندارهای ایمنی بیمار در مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز 1391
استانداردسازی رختشویخانه مرکز آموزشی و درمانی سینا – تبریز
بررسی مروری مراقبتهای مشتری محور در نظام سلامت
ترخیص با رضایت شخصی: یک ممیزی بالینی
بررسي ميزان رعايت استانداردهاي تهيه باندهاي شناسايي مادر ونوزاددر مراكز آموزشي درماني تبريز
بررسي ميزان رعايت استانداردهاي خدمات پرستاري دربخش سوختگي در مراكز آموزشي درماني تبريز
بررسي ميزان رعايت استانداردهاي شناسايي صحيح بيماران در فرايند انتقال خون در مراكز آموزشي درماني تبريز
بررسي ميزان رعايت استانداردهاي تجويز دارو توسط كادر پزشكي وپرستاري در مراكز آموزشي درماني تبريز
بررسي ميزان رعايت استانداردهاي شناسايي، اطلاعات نمونه ها ي بيماران در آزمايشگاه در مراكز آموزشي درماني تبريز سال 1391
بررسی کاربرد روش تحلیل خوشه ای داده کاوی در ممیزی بالینی Investigation of Efficacy of Cluster Analysis Methods in Clinical Audit
ممیزی مراقبت های دوران بارداری بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراکز بهداشتی شهر تبریز
كاربرد مميزي باليني دراستقرارسيستم هاي نوين كيفيت درخدمات بهداشتي و درماني
مميزي باليني تجويز آنتي بيوتيك پروفيلاكسي قبل از اعمال جراحي در مركز آموزشي و درماني طالقاني تبريز
Clinical Audit in Pain Relief in Infants after Surgery: Developing a protocol to identify pain symptoms and medication treatments Taleghani hospital
Understanding Organizational Environment for Implementation of Clinical Audit: Systematic Review
تأثير مداخله ي چند عاملي بر متوسط اقامت بيماران كانديد عمل جراحي قلب اورژانس در بيمارستان شهيد مدني تبريز
تاثير مداخله ي چند عاملي بر ميزان كسورات بيمه اي بخش آنژيوگرافي بيمارستان شهيد مدني تبريز
مقایسه سیستم اکسیژن رسانی از طریق کپسول و سیستم اکسیژن رسانی از طریق اکسیژن ( مایع ) در بیمارستان سینای تبریز بروش ممیزی بالینی
ارتقای سطح رعایت حقوق بیمار از طریق آموزش بیماران، همراهان و ارائه دهندگان خدمات سلامت
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :1065
تعداد کل بازدیدها :5448505