دوشنبه 30 مهر 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   October 22, 2018
   
   
     
    help
   

تعداد : 130
مراقبت‌های تروما و غير تروما در بحران اورژانس ها
بررسی تأثير شروع زودرس گلوكز انسولين با دوز بالا (HIE) در پيش آگهی بيماران دچار مسموميت با قرص برنج
سالمندی و حوادث
بررسی الگوی تروماهای ناشی از حوادث رانندگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1395
Comparison of two different tracheal tube securing techniques: fixing bandage versus adhesive tape
Assessment of prognosis in head trauma patients by Madras Head Injury Prognostic Scale (MHIPS)
Hypertonic saline in the treatment of hemorrhagic shock; a review article
Assessment of maxillofacial trauma in emergency department
Comparison of intranasal ketamine versus intravenous morphine in reducing pain in patients with renal colic, a prospective, randomized, double-blind and placebo-controlled study
بررسی وضعیت محل عبور عابرین پیاده در منطقه شهری لارستان
بررسی تاثیر اصلاح بلوارها و دور برگردان ها در میزان تصادفات مناطق شهری شهر لار در طی دوره 5 ساله
Comparing two methods of electronic and teacher-based education on nursing students’ level of knowledge in taking care of trauma patients: Clinical trial study
Nursing students' knowledge in the care of trauma patients: A clinical trial study
Evaluation of Morbid obese patients who have undergone bariatric surgery with STOP-BANG Questionnaire Referred for Suspected Obstructive Sleep Apnea
Assessment of COPD patients who were underwent bariatric surgery with EQ-5D VAS questionnaire
Appraisal of exacerbation incidence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease with procalcitonin after laparoscopic sleeve gastrectomy in morbid obese patients
Comparison of Obstructive Sleep Apnea in obese and superobese patients With log-transformed LAP index in Hepatic Steatosis
The Effects of Laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity on quality of life index in obstructive sleep apnea syndrome
Relationship between OSAS patients who were undergone bariatric surgery versus none operated with Beck Depression Inventory Points
Elderly population awareness of Emergency Medical Services (EMS) and it’s affecting demographic factors
The Different perspectives and preventing methods of venous thromboembolism in morbid obese copd patients
بررسی نقش پرستاران در مراقبت از بیماران ترومایی در اورژانس(یک مقاله مروری)
بررسی وضعیت آسیب های ناشی از مراسم چهارشنبه آخر سال استان کرمانشاه از سال 1390 تا 1394
Advanced trauma life support: a qualitative systematic review
Postoperative Complications in Bariatric Patients With Undefined Obesity Hypoventilation Syndrome Undergoing Bariatric Surgery
Emergency management of chronic wounds: the crossroads of biomaterials and medicine
بررسی تاثیر آموزش تریاژ شاخص شدت اورژانس (Emergency severity index ) به روش سخنرانی و ایفای نقش بر میزان رضایتمندی و اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری
Pulmonary Complications In Traumatic Patients
هیپوفسفاتمی، یک یافته آزمایشگاهی مهم در کودکان بد حال بستری در بخش مراقبت های ویژه
Injury characteristics and fatality rate of trauma victims in Southern part of Iran: A five-year study
Epidemiological survey on injuries from motor accident in Shahid Rajaee Hospital in Shiraz: 2011-2014
بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی و صدمه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز، ایران
Analysis of risk factors with hospital mortality in pedestrian injured patients in Shiraz
A comparative study of effective factors on mortality and survival rates of severely injured trauma patients admitted to Shahid Rajaee Hospital in 2015
بررسی نحوه مدیریت درد در بیماران ترومایی در مرکز آموزشی درمانی شهدا تبریز در سال1394
بررسي اپیدمیولوژی تروما در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال بيمارستان شهید باهنر کرج
ارزیابی تستهای عملکرد تیروئید و سطح سرمی پرولاکتین در زنان با اقدام به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس
بررسي میزان خطر بروز آمبولي ريه براساس "شاخص شدت آمبولی ریه" و عوامل خطر مرتبط در بيماران بستري در بخش مراقبت های ويژه در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال1392
دانسیته‌ی کالری و محتوای مواد مغذی فورمولاهای تغذیه‌ی روده‌ای دست‌ساز و آماده در دو بیمارستان تبریز
Psychological Effects on Patient's Relatives regarding their Presence during Resuscitation
Comparison of Four techniques on facility of Two-Hand Bag-Mask-Ventilation: E-C ،Thenar Eminence،Thenar Eminence (Dominent hand)-E-C(Non-Dominant hand) and Thenar Eminence (Non-Dominent hand) – E-C (Dominant hand)
Evaluation of Overcrowding of Emergency Department in Imam Reza Hospital in 2015 by implementing 2 scales: National Emergency Department Overcrowding Scale (NEDOCS) and Emergency Department Work Index (EDWIN)
ارزیابی سریع درترومای شکم
Relationship between severity of asthma and Early maladaptive schemas (EMS)
How is the injury severity scored? A brief review of scoring systems
بررسی میزان شیوع مسمومیت در کودکان مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی شهید باهنرکرج درسال94
مدیریت تغذیه دربحران
Predictive Value of D-Dimer in Cardiac Arrest
بررسی الگوی مقاومت وحساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های مسئول پنومونی دربیماران ترومایی دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا(ع) درسال 1393
بررسی فراوانی عوامل خطر ترومبوز ورید¬های عمقی در بیماران ترومایی بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 92-1390
Results of Abdominopelvic CT Scan in patient with abdominal pain
Demographic Study of Maxillofacial Injury in Multiple Trauma Patients
بررسی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در مورد روش انجام صحیح احیای قلبی ریوی در سال95-1394
مقایسه آموزش احیای قلبی ریوی به روش عملی و نمایش فیلم بر میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بررسی میزان اثربخشی آموزش احیای قلبی ریوی بر ارتقای آگاهی و مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
میزان آگاهی دانشجویان پرستاری سال آخر از وضعیت تریاژ بخش های اورژانس
The effect of START Triage Education on Knowledge and Practice of Emergency Medical Technicians of East Azerbaijan, IR Iran in Disasters
Diagnostic Value of Jolt Accentuation of Headache for Diagnosis of Meningitis in Patients Referred to Emergency Department
Assess the accuracy of pre-hospital emergency technicians in dealing with trauma patients
Oleic acid excess and omega-3 fatty acids deficiency in cerebrospinal fluid of young children with suspected meningitis
زمان انتظار ارائه خدمات اورژانس در مركز آموزشي درماني سينا تبريزدرسه ماهه اول سال 1395
بررسی عوامل موثر برترخيص با رضايت شخصي بيماران مراجعه کننده به اورژانس مركز آموزشي-درماني سينا تبريز در سال1394
QUALITY AND OUTCOME OF CARDIOPULMONARY RESUSCITATION IN IMAM KHOMEINI TEACHING HOSPITAL- REPORT ACCORDING TO UTSTEIN STYLE
رابطه بین شدت علایم اختلال بیش فعالی –کم توجهی با شدت تروما در نوجوانان
مطالعه راهبردهای مقابله با استرس دانشجویان در بخش های مراقبت ویژه
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه
تاثیر آموزش مدیریت استرس بر سطح استرس دانشجویان سال آخر در بخش های مراقبت ویژه
The effect of training on the management of nuclear disasters by emergency department nurses and physicians
The Evaluation of Serum Level of Cardiac Troponin in Burned Patients
بررسي تأثیر آموزش تریاژ شاخص شدت اورژانس(ESI) بر میزان آگاهی و عملکرد پرستاران اورژانس بیمارستان سینا در سال 1395
Predicting Mortality Rate of Preterm Infants in Intensive Care Unit Using Artificial Neural Network Model
APROCH TO RETAINED HEMOTHORAX
بررسی آگاهی پرستاران درخصوص اقدامات اورژانسی درزمان مراجعه کودکان ترومایی به مرکزآموزشی درمانی شهید باهنرکرج
بررسی تاثیر کارگاه های آموزشی مهارتهای برقراری ارتباطی بر میزان هوش اجتماعی دستیاران طب اورژانس بیمارستان امام رضای تبریز
بررسی میزان سهل انگاری اجتماعی دستیاران طب اورژانس و تاثیر برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت زمان بر آن، جهت اضافه کردن این دوره به کاریکولوم آموزشی
بررسي رابطه هيپرگليسمي با نمره PRISM-III در کودکان بستري شده در بخش اورژانس مراقبتهاي ويژه
شاخصهای بررسی عملکرد در مراقبت تروما : یک مطالعه مروری
بررسی اولویتهای تشخیصی ودرمانی در ترومای نافذ قلبی
وضعیت پرستاران در تریاژ بیمارستانی
بررسی کیفیت تریاژدر بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) در سال 94
بررسی علل و وضعیت نهایی تروما د ر بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه
The Effectiveness of the Coping Skills Training on Emergency Medicine Residents’ Hardiness on the basis of Gender, Age and Academic Year
گانگرن روده درحاملگی: گزارش موردی
بررسی ارتباط مصرف داروهای قلبی-عروقی با اقدام به خودکشی دربیماران با اقدام به خودکشی بستری بخش مسمومیت بیمارستان سینا درسال 1393
طراحی روش نوین آموزش فارماکولوژی(مدل داروخانه ای)
Efficacy of low dose of Rasburicase for the prevention of Tumor lysis syndrome in children
شدت تنش زایی عوامل استرس زای مربوط به عملیات اورژانس در تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی استان آذربایجان شرقی
مروری بر ترومای سوختگی در زنان باردار و پیامدهای آن بر روی جنین
مروری بر ترومای سوختگی در زنان باردار و پیامدهای آن بر روی جنین
مروری بر پیامدهای ناشی از تشعشعات هسته ای بر روی سلامتی انسان
A patient with constipation and abdominal mass
National Emergency X-Radiography Utilization Study guideline versus Canadian C-Spine guideline in trauma patients
MRI findings in cervical blunt trauma with normal level of consciousness, normal CT reports in patients with clinical complaint
Cardiopulmonary resuscitation outcome in emergency department
Epidemiological study of pregnant women admitted in the emergency department
spine column trauma pattern in trauma patients
demography study in mesenteric ischemia and outcome in Tabriz
اهمیت مستند سازی پزشکی پس از تروما
ضرورت استفاده از لاگ بوک بالینی در بین تیم تروما
اپیدمیولوژی تروما در بیماران بستری بخش سوانح مردان بیمارستان سوانح شهید کامیاب مشهد در سه ماهه اول سال 1395
Evaluation of reasons for patient transport by prehospital emergency service to the emergency department of Imam Reza hospital
بررسی میزان رضایت بیماران بستری در مراقبت‌های ویژه از عملکرد پرسنل درمانی در بیمارستان‌های منتخب تبریز
بررسی تاثیرکارگاه آموزشی مراقبت های پایه پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی (PHTLS) بر میزان ارتقاء سطح علمی و عملی پرسنل اورژانس کل کشور در سال 1395-1394
بررسی اپیدمیولوژیک بحران‌های روی داده‌ در استان آذربایجان شرقی در سال 1394
بررسی اپیدمیولوژیکی تصادفات روی داده در استان آذربایجان شرقی در سال 1394
بررسی اپیدمیولوژیک غرق شدگی در استان مازندران در 4ماهه خرداد تا شهریور سال های 87-92
هرنی اینکانسره به دنبال ترومای بلانت شکمی
بررسی میزان رضایت مندی پزشکان عمومی از برگزاری کارگاه های احیای قلبی- ریوی و مراقبت های بحرانی بیمار در تبریز در سال 1395
Tramadol Induced loss of Conscessness
Comparison of electronic versus lecture based education in Improving Emergency Medicine Residents’ knowledge related to Mild Induced Hypothermia after Cardiac Arrest
عنوان: بررسی نتایج سی تی اسکن مغز در بیماران سالمند با ترومای مینور سر مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی در سال 94
بررسی رضایتمندی دانشجویان کارورزی پزشکی از آموزش در بخش اورژانس در بیمارستان امام خمینی ساری سال 1394-1393
Why Patients Remain in the Emergency Department More Than 24 Hours; A Descriptive Study
مروری بر تروماهای ناشی از تابش های کیهانی بر سلامت فضانوردان
مروری بر مرگ و میر پرسنل اورژانس و پرسنل بیمارستانی در برخورد با بیماران مبتلا به کریمه کنگو
Penetrating cardiac injuries in some centers like aliabadkatol
مقایسه سطح آگاهی پرسنل بخشهای مختلف درمانی درباره احیاء نوزاد در مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرج سال 95
بررسی تاثیر هوش هیجانی پرستاران در شناسایی نیازهای مراقبتی و ارائه مراقبت در بیماران ترومایی
تهویه مکانیکی غیر تهاجمی در کودکان مبتلا به آسم تهدید کننده حیات
آسپیراسیون جسم خارجی بداخل راههای هوایی در کودکان
بررسی میزان رضایت مندی مردم از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث ترومایی و غیر ترومایی شهرستان های بویراحمد و دنا در سال 1393
تشنج همراه با تب درکودکان ونوزادان
بررسي ميزان دانش و سواد اطلا عات سلامت در مديريت بيماران قلب و عروق پرسنل فوريتهاي پزشكي علوم پزشكي كرمان (تشخيص – احيا – انتقال ايمن) 1394-1395
بررسي ميزان مهارت پاسخگويي و مديريت انتقال به مراكز تروما طبق اصول ايمني بيمار در پرسنل فوريتهاي پزشكي علوم پزشكي كرمان 1394-1395
مروری بر تاثیر روش های آموزشی بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری از تریاژ
Assessment of patients with pelvic fracture referring to Rajaee hospital in 2012-2015 to determine the ability of clinical findings to anticipate the need for acute surgical care
Approach to Urinary Stone in Pediatric Emergency Room (A Review)
بررسی پیامد نهایی بیماران ترومای سر بستری شده دراورژانس بیمارستان امام رضا(ع)کرمانشاه
مروری بر اقدامات پیشگیرانه و پروفیلاکسی در مواجهه با NSIs در ایران
نقش آموزش کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی درکاهش خطر آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز (NSIs): مطالعه مروری
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :1168
تعداد کل بازدیدها :5448608