اولین همایش سراسری دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقای مستمر کیفیت