اعضای کنگره

 

 

رئیس کنگره: دکتر محمدحسین صومی

 

دبیر کل کنگره : دکتر افشار زمردی


دبیر علمی: دکتر محمدرضا اردلان


دبیر اجرایی: دکتر مهدی نظری

 

مدیر اجرایی: دکتر قادری