محل برگزاری
 

 

محل برگزاری کنگره در سالن زکریای دانشکده داروسازی واقع در پردیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز  می باشد، که از مراکز جدید التاسیس دانشگاهی بوده و موجب افزایش بار علمی و تحقیقات دانشگاهی در سطح دانشگاه های منطقه گردیده است.

سالن محل برگزاری ظرفیت حدود 250 نفر مهمان را دارا بوده و به پیشرفته ترین سیستم های صوتی و تصویری مجهز می باشد.