راهنمای نگارش مقالات
 

 

  •    خلاصه مقالات می بایست شامل موارد ذیل باشد:

1)  عنوان مقاله(Title)

2)  نام نویسنده یا نویسندگان –به همراه affiliation نویسندگان

3)  مقدمه Introduction))

4)  روش اجرا  (Methods)

5)  نتایج  (Results)

6)  بحث و نتیجه گیری Discussion))

7)  کلمات کلیدی، 3 تا 5 مورد    (Keywords) 

  •     خلاصه مقالات بایستی حداکثر شامل 250 کلمه باشد.
  •      آدرس علمی نویسندگان زیر اسامی قید شود و با اعداد فارسی و بصورت بالانویس مشخص شود.
  •      ارسال مقالات از طریق سایت tbzent.ir انجام خواهد شد.
  •      مهلت ارسال خلاصه مقاله حداکثر تا تاریخ 31 خرداد 1398 می باشد.
  •      نام فرد ارائه دهنده با علامث ستاره (*) بصورت بالانویس در قسمت اسامی مشخص شود.
  •      نحوه ارائه مقالات در همایش بصورت پوستر و Oral میباشد. (به انتخاب شرکت کننده)
  •      خلاصه مقاله ارسالی در صورت پذیرش بدون هیچ گونه تغییری در کتاب خلاصه مقالات چاپ می گردد و مسئولیت صحت مطالب علمی و ادبی مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان محترم خواهد بود.