راهنمای آماده سازی پوستر
 

 

راهنمای تهیه و تنظیم پوستر:

1) پوستر به صورت عمودی و در ابعاد 120x80 سانتی متر تهیه شود.

2) پوستر باید شامل موارد زیر باشد:

  • عنوان

  • نام نویسنده یا نویسندگان (زیر نام فرد ارائه دهنده خط کشیده شود)

  • آدرس علمی (Affiliation)

  • مقدمه

  • روش اجرا

  • نتایج

  • بحث و نتیجه گیری

  • کلمات کلیدی (3 تا 5 مورد)

  • منابع (حداقل 3 مورد)

3) لوگو سمینار در قسمت بالا و چپ و لوگوی دنشگاه یا مرکز تحقیقاتی در قسمت بالا سمت راست قرار گیرد.

4) پوستر باید به زبان انگلیسی تهیه شود.