6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
مقایسه¬ی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانش¬آموزان تیزهوش و عادی
نویسندگان
آذر سراج خرمی
چکیده
مقدمه: از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر، یادگیری خودتنظیمی است.یادگیری خودتنظیمی را باورهای یادگیرندگان درباره توانایی خود برای درگیرشدن در اعمال، افکار، احساسات و پیگیری اهداف تحصیلی ارزشمند، تعریف می¬کند. خودتنظیمی پیامدهای ارزشمندی در فرایند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد. چهارچوب اصلی این نظریه بر این اساس استوار است که دانش¬آموزان چگونه از نظر باورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری یادگیری خود را سازماندهی می¬کنند. اهداف مطالعه: این پژوهش با هدف مقایسه¬ راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی: خودنظم¬دهی فراشناختی، راهبردهای مدیریت منابع) در دانش ¬آموزان تیزهوش وعادی سال سوم و چهارم دبیرستان شهرستان دزفول انجام شد. روش اجرا: جامعه¬ی آماری شامل کلیه¬ی دانش¬آموزان دختر مقطع دبیرستان مدارس عادی و استعداد درخشان شهرستان دزفول بودکه در این مطالعه¬ی توصیفی از نوع علی- مقایسه¬ای، 120نفر متشکل از 60 دانش¬آموز تیزهوش و 60 دانش¬آموز عادی به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای انتخاب شدند وپرسشنامه¬ی راهبردهای یادگیری خود نظم داده چن بر روی آنها اجرا شد. داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از روش آمار توصیفی و واریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد، میانگین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و مؤلفه¬های آن در دانش¬آموزان تیزهوش از دانش¬آموزان عادی بالاتر بود و این تفاوت از نظر آماری معنادار بود. نتیجه¬گیری: در توجیه این یافته که دانش¬آموزان تیزهوش از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بیشتری نسبت به افراد عادی استفاده می¬کنند، می¬توان بیان داشت که یکی از دلایل اصلی آن اجرای برنامه-های ویژه مراکز تیزهوشان در زمینه¬ی تقویت تفکر فرضی- استنتاجی و روش¬های نوین آموزش است که در آنها بر نقش فعال یادگیرنده تأکید می¬شود.
لغات کلیدی
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، دانش¬آموز، تیزهوش، عادی
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 46

Visit All: 5557688