6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
مقایسه اختلالات رفتاری و رشد اجتماعی دانش آموزان عادی و دچار نارسایی یادگیری در دوره ابتدایی شهرستان ایلام
نویسندگان
*اکبری هدی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه. کرمی،جهانگیر،استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه. موسوی،سید محمد،کارشناس ارشد روانشناسی عمومیفمدیر کل آموزش و پرورش اداره ی استثنایی ایلام. محمدزاده،عادل،کارشناس روانشناسی کودکان استثنایی.
چکیده
چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اختلالات رفتاری و رشد اجتماعی میان دانش آموزان عادی و دچار نارسایی یادگیری در دوره ابتدایی شهرستان ایلام انجام شده است. روش: در این پژوهش 72 دانش آموز دوره ابتدایی در پایه های تحصیلی مختلف، با روش نمونه گیری تصادفی ساده از مدارس مختلف شهر ایلام انتخاب شده اند که 36 نفر از دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری بودند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی اختلالات رفتاری راتر(فرم والدین) و تست رشد اجتماعی وایلند است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داده است که میانگین نمرات اختلالات رفتاری، پرخاشگری - بیش فعالی، اضطراب - افسردگی، رفتارهای ضد اجتماعی و اختلال کمبود توجه در دانش آموزان دارای نارسایی ویژه در یادگیری بیش تر از دانش آموزان عادی است و همچنین تفاوت معنی داری از نظر رشد اجتماعی در هر دو گروه از دانش آموزان وجود ندارد. نتیجه گیری: درصد بالایی از مشکلات رفتاری دانش آموزان دچار نارسایی یادگیری وجود دارد که نیازمند طراحی برنامه های آموزشی و مداخلات روانشناختی است. و همچنین با آموزش برنامه های خاص به والدین کودکان می توان باعث تسریع رشد اجتماعی هر دو گروه دانش آموزان شد.
لغات کلیدی
رشد اجتماعی،اختلالات رفتاری،نارسایی یادگیری
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 75

Visit All: 5557717