6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه امید اشنایدر بر میزان امید و معنای زندگی نوجوانان دختر ایتام
نویسندگان
اکرم رسولی(دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران)- زهرا رسولی(دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبایی)
چکیده
هدف پژوهش حاضر اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه امید اشنایدر بر میزان امیدومعنای زندگی نوجوانان دختر ایتام می باشد.این پژوهش از نوع شبه آزمایشی می باشد. به علت وجود تنها یک مدرسه ویژه ی ایتام در شهرری نمونه گیری از نوع در دسترس بود وپرسش نامه های امید و معنای زندگی بر کلیه ی دانش آموزان این مدرسه اجرا شد و از بین ۶٠ نفر که پایین ترین نمره را در این 2 پرسش نامه کسب کردند،٢۴ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند واز این تعداد نفرات به صورت تصادفی ١٢نفر در گروه آزمایش و١٢ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.در مرحله ی بعد مشاوره ی گروهی مبتنی بر نظریه امید اشنایدر به مدت 8 جلسه ی 45 دقیقه ای بر گروه آزمایش انجام گردید و پس از اتمام جلسات ، مجدداً پرسش نامه های مذکور بر دو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس و t مستقل استفاده شد.نتایج به دست آمده نشان داد مشاوره گروهی مبتنی برنظریه امید اشنایدر به طور معناداری باعث افزایش میزان امید و مؤلفه های آن (قدرت اراده و قدرت راهیابی) و معنای زندگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.
لغات کلیدی
مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه امید اشنایدر، معنای زندگی ، ایتام
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 36

Visit All: 5557678