6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
نقش صفات شخصيتي با آمادگي براي بي¬حوصلگي در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری
نویسندگان
1-دکتر منصور بیرامی ، 2-یزدان موحدی* ، 3-دکتر مجید محمودعلیلو ، 4-امیر عزیزی، 5-عبدالخالق میناشیری
چکیده
مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين صفات شخصیتی و آمادگی برای بی¬حوصلگی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری شهر تبریز بود. روش اجرا: در اين پژوهش همبستگي 120 آزمودني كه در سال تحصيلي 91-1390 در مدارس شهر تبریز مشغول به تحصيل بودند با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی ساده انتخاب شدند. براي ارزيابي صفات شخصیتی از پرسشنامه 60 سؤالی نئو استفاده شد، آمادگی برای بی¬حوصلگی نیز بوسیله پرسشنامه آمادگی برای بی حوصلگی فارمر و ساندبرگ ارزیابی شد. داده¬ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه با استفاده از نرم افزار spss19 تحليل شدند. یافته ها: همبستگي بين متغيرهاي پژوهش معنادار بود. نتيجه همبستگي نشان داد كه متغير پيش بين و ملاك ارتباط معناداري دارند، و مولفه های برون گرایی و انعطاف پذیری می توانند به طور معناداری آمادگی برای بی حوصلگی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: با انجام آموزش های روانشناختی لازم در زمینه بی حوصلگی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری می توان گام بزرگی برای کمک به این دانش آموزان برداشت.
لغات کلیدی
صفات شخصیتی، آمادگی برای بی¬حوصلگی، ناتوانی یادگیری
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 53

Visit All: 5557695