6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
بررسی رابطه حل مسئله اجتماعی با هراس اجتماعی در نوجوانان
نویسندگان
1- یزدان موحدی* 2- کلثوم کریمی نژاد 3- رضا محمدزادگان 4- امیر عزیزی
چکیده
مقدمه و هدف: هراس اجتماعی سومین اختلال متداول روان پزشکی است. این اختلال، ترس پابرجا از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی است که در آن موقعیت ها، فرد در معرض مشاهده دقیق احتمالی و می ترسد به گونه ای خوار کننده یا تحقیرآمیز عمل کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حل مسئله اجتماعی با هراس اجتماعی در نوجوانان بود. روش اجرا: این پژوهش با روش همبستگی و پیش بین بر روی 225 آزمودنی (مرد120، زن105) که در میان دانش آموزان دبیرستانی مدارس شهر خرم آباد سال تحصیلی 92-1391با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام شد. برای جمع آوری داده های پژوهش، از دو مقیاس حل مسئله اجتماعی و هراس اجتماعی که از ضرایب پایایی (بازآزمایی و همسانی درونی) و اعتبار رضایت بخشی برخوردارند استفاده گردید. همه دانش آموزان بصورت داوطلبانه پرسشنامه ها را پر کردند و برگرداندند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار19 SPSS تحلیل شدند. یافته ها: همبستگی معناداری بین مولفه های حل مسئله اجتماعی و هراس اجتماعی وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه های حل مسئله اجتماعی می توانند 19/0 واریانس هراس اجتماعی را در نوجوانان تبیین کنند. نتیجه گیری: توانایی حل مسئله اجتماعی باعث کاهش هراس اجتماعی در نوجوانان می شود. آموزش این مهارت می تواند منجر به ارتقاء سطح سلامت روانی در نوجوانان شود.
لغات کلیدی
حل مسئله اجتماعی، هراس اجتماعی، نوجوانان
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 42

Visit All: 5557684