6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
بررسی تأثیر نقاشی‌درمانی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مقطع ابتدایی شهر قوچان
نویسندگان
*سميه رجب پور فرخاني فاطمه جهانشاهي مرتضي رجب پور فرخاني
چکیده
هدف : تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نقاشی‌درمانی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مقطع ابتدایی شهر قوچان در سال 1390 انجام گرفته است. روش : جهت بررسی فرضیه‌های با استفاده از گروه نمونه‌ای به حجم 30 نفر (15 نفر آزمایش و 15 نفر کنترل) از دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر که در سال تحصیلی 91-1390 در مدارس شهر قوچان مشغول به تحصیل بودند، استفاده گردید. متغیر پرخاشگری توسط پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر (فرم الف) در دو مقطع زمانی سنجیده گردید بدین نحو که ابتدا پیش‌آزمون اجرا گردیده و سپس تعداد 15 جلسه 45دقیقه‌ای نقاشی‌درمانی برای گروه آزمایش اجرا شد. سپس پس‌آزمون اجرا و نتایج به شیوه‌ی تحلیل کوواریانس، تحلیل گردیدند. لازم به ذکر است در فاصله‌ی دو بار اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل هیچ متغیری دریافت نکرد. يافته ها : نتایج این تحلیل نشان داد نقاشی‌درمانی به‌طور معناداری باعث کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مقطع ابتدایی می‌شود.
لغات کلیدی
کلید واژه‌ها: پرخاشگری, دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر, نقاشی‌درمانی.
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 118

Visit All: 5557760