6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
بررسی تأثیر نقاشی‌درمانی بر بهبود عزت نفس دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مقطع ابتدایی
نویسندگان
*سميه رجب پور فرخاني فاطمه جهانشاهي مرتضي رجب پور فرخاني
چکیده
هدف : مطالعه حاضر بررسی تأثیر نقاشی‌درمانی بر بهبود عزت نفس دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مقطع ابتدایی شهر قوچان در سال 1390 انجام بوده است. روش : جهت بررسی فرضیه‌ها با استفاده از گروه نمونه‌ای به حجم 20 نفر (10 نفر آزمایش و 10 نفر کنترل) از دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر که در سال تحصیلی 91-1390 در مدارس شهرقوچان مشغول به تحصیل بودند، استفاده گردید. متغیر عزت نفس توسط آزمون عزت نفس پوپ در دو مقطع زمانی سنجیده گردید بدین نحو که ابتدا پیش‌آزمون اجرا گردیده و سپس تعداد 14 جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای نقاشی‌درمانی برای گروه آزمایش اجرا شد. سپس پس‌آزمون اجرا و يافته ها : نتایج به شیوه‌ی تحلیل کوواریانس، تحلیل گردیدند. لازم به ذکر است در فاصله‌ی دو بار اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل هیچ متغیری دریافت نکرد. نتایج نشان داد نقاشی‌درمانی در بهبود عزت نفس کلی کودکان,. تحصیلی, جسمانی, خانوادگی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مؤثر است. کلید واژه‌ها: نقاشی‌درمانی, عزت نفس, دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر.
لغات کلیدی
کلید واژه‌ها: نقاشی‌درمانی, عزت نفس, دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر.
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 109

Visit All: 5557751