6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
نقش تصویر بدنی در پیش بینی کیفیت زندگی دانش آموزان
نویسندگان
زهرا مهدی زاده ، عباس ابوالقاسمی ، محمد نریمانی
چکیده
مقدمه: تاثيرات مثبت و منفي تصوير بدني فرد روي كيفيت رواني- اجتماعي زندگي وي نيز تاثير مي¬گذارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تصویر بدنی در پیش‌بینی کیفیت زندگی دانش‌آموزان انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان در شهر اردبیل در سال تحصیلی 92-1391 است. نمونه¬ی آماری نیز تعداد 724 دانش¬آموز دختر مقاطع اول، دوم و سوم دبیرستان در رشته¬های ریاضی، تجربی و انسانی می¬باشد،که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه¬ای چند¬مرحله¬ای انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های روابط چندبعدی تصویر خود-بدن و کیفیت زندگی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین تصویر بدنی با کیفیت زندگی در دانش آموزان همبستگی منفی و معنادار وجود دارد (01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد مؤلفه¬های تصویر بدنی 28 درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین می¬کند. نتیجه‌گیری: بنابراین تصویر بدن در کیفیت زندگی دانش¬آموزان تاثیرگذار است.
لغات کلیدی
تصویر بدن، کیفیت زندگی، دانش¬آموزان
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 100

Visit All: 5557742