6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
بررسی رابطه بین شایسته سالاری و سلامت روان مدیران مدارس شهر پیرانشهر
نویسندگان
محسن ایزان دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
چکیده
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شایسته سالاری و سلامت روان مدیران مدارس شهر پیرانشهر انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که به روش میدانی اجرا گردید. نمونه آماری که برابر با جامعه آماری آن می باشد شامل 115 نفر از کلیه مدیران مدارس شهر پیرانشهر که در سال تحصیلی 92-91 در پست های مدیریت مدارس مشغول به خدمت بودند می باشد. برای گردآوري داده ها از دو پرسشنامه شایسته سالاری محقق ساخته و سلامت روان گلدبرگ و هلیر (GHQ)، استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 78/. و 83/. به دست آمده است. براي تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش، از ضریب همبستگی، تحلیل واریانس و ضریب رگرسیون چند متغیري استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه هاي شایسته سالاری و سلامت روان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد، بدین معنی که با افزایش شایسته سالاری در انتصاب مدیران، سطح سلامت روان مدیران افزایش می یابد. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که مؤلفه تجربه در شغل بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی سلامت روان را دارد.
لغات کلیدی
واژه هاي کلیدي: شایسته سالاری، سلامت روان، مدیران مدارس، پیرانشهر
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 171

Visit All: 5557813