6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
مقایسه سبک¬های تربیتی خانواده مادران کودکان (6-4سال) دارای نیازهای ویژه ذهنی با مادران کودکان عادی
نویسندگان
محسن بهشتی¬پور عبداله جمالی
چکیده
مقایسه سبک¬های تربیتی خانواده مادران کودکان (6-4سال) دارای نیازهای ویژه ذهنی با مادران کودکان عادی محسن بهشتی¬پور عبداله جمالی چکیده مقدمه: سبک¬های تربیتی مادران تحت تاثیر عوامل متعددی است، از جمله این عوامل خصوصیات شخصیتی، خلق و خو و توانایی های شناختی کودک می¬باشد. هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک¬های تربیتی خانواده، مادران کودکان (6-4سال) دارای نیازهای ویژه ذهنی با مادران کودکان عادی شیراز بود. روش اجرا: طرح این پژوهش از نوع علی– مقایسه¬ای است. جامعه آماری مشتمل بر 50 نفر نوآموز 6-4 سال تنها مرکز آموزشی استثنایی شیراز بود که به روش نمونه¬گیری در دسترس، 44 نفر از مادران آن¬ها انتخاب شدند و 44 نفر هم از مادران دارای فرزند عادی از طریق همتاسازی (تحصیلات، تعداد فرزند، جنسیت فرزند و با هم بودن والدین) انتخاب شدند. به منظور اندازه¬گیری متغیر، از پرسش¬نامه¬ سبک¬های فرزند پروری بامریند ، استفاده شد و داده¬ها با استفاده از روش آمار تی¬تست (t-test) گروه¬های مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: تحلیل آماری داده¬ها نشان داد بین سبک¬های تربیتی خانواده مادران کودکان (6-4) دارای نیازهای ویژه ذهنی با مادران کودکان عادی تفاوت معنادار وجود ندارد و هر دو گروه از مادران یاد شده در تعاملات خود با فرزندان¬شان بیشتر از شیوه مقتدرانه سود می¬جویند. نتیجه¬گیری: به نظر می¬رسد مدارس استثنایی با ارائه آموزش¬های خاص، شرایطی را فراهم می¬کنند که ضمن آموزش موثر نوآموزان، مادران و سبک¬های تربیتی آن¬ها را نیز تحت تاثیر قرار داده و به همین جهت بین سبک¬های تربیتی مادران کودکان (6-4سال) دارای نیازهای ویژه ذهنی و مادران کودکان عادی تفاوت معناداری دیده نمی¬شود، بنابراین توصیه می-شود کودکان دارای نیازهای ویژه از سنین (6-4سال) شناسایی شده و در این مدارس آموزش-های تخصصی دریافت کنند. کلید واژه¬ها : سبک¬های تربیتی خانواده ، کودکان با نیازهای ویژه ذهنی، کودکان عادی
لغات کلیدی
کلید واژه¬ها : سبک¬های تربیتی خانواده ، کودکان با نیازهای ویژه ذهنی، کودکان عادی
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 113

Visit All: 5557755