6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
تأثیر آموزش یوگا بر بهزیستی روان شناختی و مولفه های آن در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهر اهواز
نویسندگان
وحید احمدی*، آیگین شیخ حسین**، قباد بهامین***
چکیده
مقدمه: بهزیستی روانشناختی یکی از موضوعات مهم در عصر حاضر می باشد که کانون توجه بسیاری از جوامع جهانی است. امروزه یکی از یافته های بسیار ارزشمند محققان این است که دادن آموزش و مهارت های لازم و مفید منجر به افزایش بهزیستی روانشناختی در افراد می گردد. یکی از این نوع آموزش ها تمرینات یوگا است که اگر به صورت صحیح و اصولی انجام شود، بر افزایش بهزیستی روانشناختی مؤثر خواهد بود. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش یوگا بر بهزیستی روان¬شناختی و مولفه های آن در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهر اهواز صورت گرفت. روش: طرح پژوهش حاضر تجربی و از نوع پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهر اهواز بود. به منظور انجام پژوهش حاضر نمونه پژوهش متشکل از 30 نفر بود که به روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. پس از انتخاب تصادفی گروه¬های آزمایش و کنترل و اجرای پیش¬آزمون¬، مداخله آزمایشی (آموزش حرکات یوگا) بر روی گروه آزمایش به مدت 10 جلسه¬ی 90 دقیقه¬ای اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس¬آزمون به عمل آمد. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل مقیاس بهزیستی روان¬شناختی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها، از روش jتحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج: نتایج نشان دادند که بین دوگروه آزمایش و کنترل از نظر بهزیستی روانشناختی تفاوت معنی¬داری وجود دارد. به این معنی که آموزش یوگا بر بهزیستی روان¬شناختی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بوده است. براساس یافته¬های پژوهش حاضر، آموزش یوگا می تواند به عنوان روشی برای ارتقای بهزیستی روانشناختی افراد به کار رود.
لغات کلیدی
یوگا، بهزیستی روان شناختی، دانش آموزان
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 169

Visit All: 5557811