6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
هموانسفالوگرافی قشر پیشانی(HEG) برای کودکان دارای اختلال بیش فعالی-کمبود توجه
نویسندگان
الناز صالحی پور – زهرا افقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شاهرود ، مرکز توانمندسازی و تحقیقاتی پارند
چکیده
هموانسفالوگرافی قشر پیشانی(HEG) برای کودکان دارای اختلال بیش فعالی-کمبود توجه الناز صالحی پور – زهرا افقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شاهرود ، مرکز توانمندسازی و تحقیقاتی پارند مقدمه افزایش هدفمند اکسیژن رسانی خون (rCBO2)به نواحی خاص مغزی بعنوان یک تمرین مغزی درنظرگرفته شده است. هموانسفالوگرافی (HEG) یک آنالوگ گرافیکی جریان خون مغزی از اکسیژن موجود در هموگلوبین خون است که با استفاده طیف سنجی غیر تهاجمی مادون قرمز نشان داده می شود و برای افزایش هدفمند rCBO2، مورد استفاده قرار گرفته است. هموانسفالوگرافی می تواند یک درمان مفید برای اختلال کمبود توجه بیش فعالی (ADHD ) که یکی ازشایعترین اختلال روانپزشکی درکودکان است، باشد. بر اساس تعریف DSM-IV، علائمADHD عبارتنداز: میزان توجه نامتناسب با سطح رشدی، بیش فعالی و رفتار تکانشی. اهداف مطالعه هدف اصلی این مطالعه نشان دادن ظرفیت افراد مبتلا به اختلال کمبود توجه بیش فعالی در افزایش اکسیژن رسانی به بافت های مغزی مشخص با استفاده از HEG و آزمون این فرضیه که تکرار متعدد تمرین مغزی، میزان توجه وکنترل پاسخ این کودکان را بهبود می دهد که این امر با استفاده از آزمون عملکرد مداوم اندازه گیری می شود. روش اجرا درجلسه اول 10 کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی با کمبود توجه آزمون IVACPT را انجام دادند و توسط روانشناس متخصص تشخیص این اختلال را بر اساس DSMIV دارا بودند. مبنای آزمونIVA-CPT بر این است که به صورت کلی محرک های دیداری و شنیداری به صورت متوالی ارائه می شود و پاسخ های افراد ثبت می شود. نتایج شامل شش نمره كلي و نمره مستقل میشود. برای درمان بطور متوسط 10 جلسه 30 دقیقه ای سیستم هموانسفالوگرافی مورد استفاده قرار گرفت. پس از پایان دوره درمان مجدداً تست IVA-CPT انجام گردید. نتایج به نظر می رسدکه سیستم هموانسفالوگرافی تاثیر زیادی بر علائم کودکان مبتلا به بیش فعالی و کمبود توجه دارد. نمرات IVA به کمک تمرین اکسیژن رسانی خون HEG بهبود قابل توجهی داشتند. نتیجه گیری این مطالعه نشاندهنده وجود رابطه مستقیم بین بهبود عملکرد لوب پیشانی مغز و آزمون عملکرد مداوم دیداری-شنیداری منسجم شده است. مزیت HEG نسبت به EEG مصون بودن در برابر آرتیفکت های ایجاد شده توسط عضلات پیشانی است بنابراین درمان در لوب پیشانی و پیش پیشانی که با EEG بسیار دشوار است را امکان پذیر میکند. Elnaz_salehipour@yahoo.com Ofoghi3@yahoo.com
لغات کلیدی
هموانسفالوگرافی، اختلال بیش فعالی کمبود توجه، توجه، قشر پیشانی
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 85

Visit All: 5557727