6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
مقایسه کارکردهای اجرایی در نوجوانان دارای نیمرخ اختلال وسواسی-جبری و سالم
نویسندگان
1-محمد نریمانی 2-ناصر یاخچی بیگلو 3-عادل زاهد بابلان
چکیده
با توجه به شواهد موجود در ادیبات پژوهشی، مبنی بر وجود نواقصی در کارکردهای اجرایی مربوط به عملکرد لب پیشانی مغز به خصوص در توانایی بازداری از پاسخ، انعطاف پذیری شناختی و حافظه کاری در بزرگسالان مبتلا به اختلال وسواسی-جبری، در پژوهش حاضر ما بر آن بوده ایم تا این کارکردها را در نوجوانانی که دارای علایم این اختلال بوده اند مورد بررسی قرار دهیم. هدف ما در این پژوهش بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت در کارکردهای اجرایی میان دو گروه نوجوانان دارای نیمرخ اختلال وسواسی-جبری و سالم بوده است. پژوهش حاضر به روش مقطعی-مقایسه¬ای انجام شده است. بدین صورت که یک نمونه¬ی 800 نفری از میان کلیه¬ی دانش¬آموزان پسر مقطع متوسطه و پیش¬دانشگاهی شهرستان خوی، در مهر و آبان سال تحصیلی 92-1391، از طریق نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی انتخاب شده و به صورت گروهی فرم کوتاه 71 سؤالی آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا را پر کردند. دو گروه 16 نفری از میان آنان بر اساس دارا بودن نیم¬رخ اختلال وسواسی-جبری و سالم انتخاب شده و کارکردهای اجرایی در این دو گرو از طریق اجرای انفرادی آزمون¬های دسته¬بندی کارت¬های ویسکانسین، سیالیت واژگانی ثرستون، رنگ واژه استروپ، برج لندن وTMT اندازه¬گیری و داده¬های حاصل در دو گروه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه آنوا بررسی و مقایسه شدند. تعداد خطاهایی که نوجوانان دارای نیمرخ اختلال وسواسی-جبری در آزمون رنگ واژه استروپ مرتکب شدند، به¬طور معنی داری بیشتر از نوجوانان سالم بود(05/0 α≤). همچنین در آزمون ویسکانسین تعداد پاسخ¬های غلط(خطای درجا ماندگی) نوجوانان با نیم¬رخ وسواسی-جبری بیشتر بوده و تعداد طبقات کمتری را حدس زدند(05/0 α≤). یافته های پژوهش حاضر نشان داد که علایم اختلال وسواسی-جبری در نوجوانان نیز همانند بزگسالان با نقایصی در کارکردهای اجرایی آنان در بازداری از پاسخ و انعطاف پذیری شناختی همراه است با این تفاوت که در زمینه حافظه کاری تفاوت معنی داری با گروه سالم نداشتند. توأم بودن این نقایص با اختلال مذکور در سن نوجوانی علاوه بر توجه به روش¬های درمانی که بهبود کارکردهای اجرایی را نشانه¬گیری می¬کنند، لزوم توجه به سنین پایینتر در شکل¬گیری این اختلال را مدنظر قرار می¬دهد.
لغات کلیدی
کارکردهای اجرایی. نوجوانان. اختلال وسواسی جبری.
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 65

Visit All: 5557707