6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
تاثیر فیلم درمانی با رویکرد چند بعدی بر آمادگی به اعتیاد در نوجوانان
نویسندگان
مصطفی آفریدون*1 نسیبه احمدی بلوطکی 2
چکیده
مقدمه اهداف مطالعه: اعتیاد از مهمترین عوامل تهدید کننده ی رفاه و امنیت اجتماعی محسوب می شود و موجب افزایش جرم و جنایت و رفتارهای پرخطر و مختل شدن امنیت اجتماعی می گردد همچنمین چند بعدی بودن و پیچیدگی این بیماری ما را به درمان هایی وا می دارد که بتوانیم آن را با زندگی روزمره تطبیق دهیم. از آنجایی که شیوه فیلم درمانی با رویکرد چند بعدی ، جنبه های گوناگونی را در نظر می گیرد بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فیلم درمانی چند بعدی بر آمادگی به اعتیاد پرداخته است روش اجرا: این مطالعه نیمه تجربی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ایذه تشکیل می دهند که از این جامعه تعداد 60نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، 30نفر به گروه تجربی و 30نفر به کروه کنترل اختصاص یافتند و در گروه تجربی مداخله انجام شد بدین صورت که هفته ای سه جلسه به مدت 30دقیقه و در طول 3ماه فیلم های به کار برده در کتاب فیلم درمانی به نمایش گذاشته شد. دو گره قبل از مداخله و 3ماه بعداز مداخله پرسشنامه ی آمادگی به اعتیاد() را تکمل نمودند و داده ها با استفاده ازt-test مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان دادکه اعتیاد پذیری پس از 3ماه گروه تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار داشت. نتیجه گیری: یافته ها پژوهش نشان داد که با شیوه فیلم درمانی ابعاد گوناگونی (رفتار، هیجان، حواس، تصاویر ذهنی، شناخت، روابط بین فردی، دارویی، بیولوژی- بهداشتی) می توان تعداد افرادی که آمادگی اعتیاد بالایی دارند و بیش از دیگران در معرض اعتیاد هستند را کاهش داد.
لغات کلیدی
کلمات کلیدی: فیلم درمانی، رویکرد چند بعدی، آمادگی به اعتیاد ، نوجوانان
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 170

Visit All: 5557812