6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
مقایسه نشانگان وانمودگرایی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر زاهدان
نویسندگان
سمیه شهرکی مقدم* امین اله فاضل محبوبه چین آوه
چکیده
مقدمه اهداف مطالعه: دوران متوسطه از جمله دوران مهم تحصیلات هر فرد به شمار می رود .یکی از ویژگی های شخصیتی که در این دوران روی عملکرد دانش آموزان تاثیر می گذارد نشانگان وانمود گرایی (سندرم ایمپاستر) است.کلانس و ایمز پدیده وانمود گرایی را معرفی کرد و معتقد است که این پدیده یکی از انواع موانع پیشرفت و موفقیت می باشد. بنابراین هدف تحقیق حاضر مقایسه نشانگان وانمودگرایی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر زاهدان بوده است. روش اجرا: تحقیق حاضر از نوع پس رویدادی است. تعداد160 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستانی شهر زاهدان به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و پرسشنامه نشانگان وانمودگرایی کلانس (1987) را تکمیل نمودند و یافته ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نشان داد که بین نشانگان وانمودگرایی دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معنادار وجود داشت (01/0≥P). نتیجه گیری: با در نظر گرفتن سطح بالاتر میانگین نمرات دانش آموزان عادی نتیجه می گیریم که دانش آموزان تیزهوش سطح پائین تری از وانمودگرایی را در مقایسه با دانش آموزان عادی نشان داده اند.
لغات کلیدی
کلید واژه ها: نشانگان وانمودگرایی، دانش آموز تیزهوش و عادی
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 58

Visit All: 5557700