6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
اثر بخشی مداخلات روانی- اجتماعی بر علایم اختلال بیش فعالی- نقص توجه در کودکان پیش دبستانی
نویسندگان
بهاری قره گوز علی شاهرخی، حسن زالی، فاطمه کارشناس ارشد روانشناسی alibahari1@yahoo.com فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان مربی کودکان استثنایی
چکیده
مقدمه: در چند دهه اخیر، مداخلات روانی- اجتماعی متعددی برای پیشگیری و درمان اختلال بیش فعالی- نقص توجه توسعه یافته است. این مداخلات در کودکان پیش دبستانی عمدا بر آموزش والدین متمرکز بوده و بر آموزش ترکیبی( والدین با معلمان) کمتر توجه شده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلات روانی- اجتماعی بر مبنای تئوری یادگیری اجتماعی در سه سطح آموزش والدین، آموزش مربیان و آموزش ترکیبی(والدین و مربیان) در کاهش علایم بیش فعالی- نقص توجه در شهر تبریز انجام یافت. روش: جامعه آماری شامل کودکان بیش فعال-نقص توجه ناحیه 4 تبریز است. از بین 167 کودکی که بر اساس مقیاس کانرز کوتاه و تجدید نظر شده فرم معلم، بیش فعال-نقص توجه تشخیص داده شده بودند، 45 نفر انتخاب و در چهار گروه جایگزین شدند. در گروه اول فقط والدین آن ها آموزش دیدند.در گروه دوم فقط مربیان آموزش های مورد نظر را دریافت کردند. در گروه سوم هم والدین و هم مربیان آن ها آموزش دیدند. در نهایت گروه چهارم والدین و مربیان آن ها هیچ گونه آموزشی از طرف پژوهشگران دریافت نکردند. معلمان مشکلات رفتاری کودکان را قبل و بعد از مداخله بر اساس مقیاس کانرز کوتاه و تجدید نظر شده ارزیابی کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد:1 - تاثیر هر سه نوع روش مداخله در کاهش علایم اختلال ترکیبی(بیش فعالی - نقص توجه)، بیش فعالی و مخالفت جویی معناداربود( 001/0 p< ). 2- هر چند هر سه نوع مداخله بنا بر گزارش معلمان در کاهش علایم اختلال كودكان موثر بوده است اما تحلیل اطلاعات حاصل از اين مطالعه نشان می‌دهد ميزان اثربخشی مداخلات تركيبي در مقايسه با سایر مداخلات به تنهايي، بيشتر است. 3- تاثیر هیچ کدام از روش های مداخله در کاهش علایم نقص توجه معنادارنبود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این طرح اجرای برنامه های آموزشی برای والدین و مربیان برای کاهش علایم نقص- توجه و پیشگیری از بروز مشکلات ثانویه بیش فعالی – نقص توجه ضروری به نظر می رسد.
لغات کلیدی
بيش فعالي نقص توجه پيش دبستاني برنامه هاي آموزشي
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 49

Visit All: 5557691