6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
تاثیر نمایش خلاق بر کاهش پرخاشگری کودکان
نویسندگان
خیرقدم صبوری (دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی) دکتر مرجان کیان (استادیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی)
چکیده
مقدمه : اختلال رفتار يكي از رايج ترين اختلالات دوران كودكي و از عمده ترين دلايل ارجاع به مراكز درماني است. اين اختلال، الگوي رفتار پايدار با مشخصه پرخاشگري و تجاوز به حقوق ديگران است(سادوك و سادوك،2003). پرخاشگری رفتاری است که با قصد آسیب رساندن بدنی یا کلامی به فرد دیگر یا از بین بردن اشیاء بروز می کند(پریرخ و ناصری،1390). با توجه به اثرات ناخوشایند رفتار پرخاشگرانه، مدت مدیدی است که عصبانیت و خشونت به عنوان مشکل تلقی گردیده و نیاز به بررسی های بالینی وآموزش دارد(صادقی، احمدی و عابدی، 1381). قوی ترین عامل در آموزش و تربیت کودک، آموزش غیرمستقیم و یکی از مهم ترین راه های آن، هنر است. نمایش خلاق به عنوان یکی از فعالیت های هنری، به کودک می آموزد چطور با دنیای اطرافش ارتباط صحیحی برقرار کرده و رفتار نیکو داشته باشد(اکبرلو،1386). نمایش خلاق جریانی اندیشمندانه است که باعث فعال سازی شبکه ذهنی شده و کودک را قادر می سازد که نقاط قوت وضعف خود را بشناسد و به بیان عقاید خود از راه صحیح پرداخته و توانایی مهار عواطف وافکار او را رشد می دهد(قاسم تبار وهمکاران،1391). اهداف : هدف اصلی این تحقیق، تاثیر نمایش خلاق بر کاهش پرخاشگری کودکان اول ابتدایی است. فرضیه های این پژوهش عبارت است از : 1- نمایش خلاق باعث کاهش پرخاشگری میشود. 2- بین تاثیر نمایش خلاق بر کاهش پرخاشگری دختران و پسران تفاوت وجود دارد. روش اجرا: تحقیق حاضر، شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. به این صورت که، 40 دانش آموز پایه اول منطقه 4 شهر کرج که در تست آیزنگ نمره بالاتری کسب کرده بودند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و در گروه های کنترل وآزمایش جای گرفتند. گروه آزمایش که20 نفر بود به مدت 12 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش تکنیک های نمایش خلاق قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از تست پرخاشگری آیزنگ و جهت تجزیه وتحلیل از تحلیل واریانس استفاده شد. یافته: نتایج نشان داد بین میانگین نمرات در پیش آزمون وپس آزمون گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین میزان تاثیر نمایش خلاق بر کاهش پرخاشگری دختران بیشتر از پسران بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، استفاده ازهنر و تکنیک های نمایش خلاق، روش مداخله ای مناسبی برای کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان است.
لغات کلیدی
نمایش خلاق ، پرخاشگری ، کودکان
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 159

Visit All: 5557801