6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
بررسی و مقایسه عزت نفس، خود پنداره و خود کارآمدی دانش آموزان مبتلا و غیر مبتلا به اختلالات یادگیری
نویسندگان
ملودی قدمی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (نویسنده مسئول) (melody.gh55@yahoo.com) دکتر بهرام میرزاییان – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دکتر علیرضا خلیلیان - هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری خاطره ذبیحی - کارشناس ارشد مشاوره - مرکز مشاوره رهنمود - ساری
چکیده
مقدمه: اختلال یادگیری نوعی مشکل عصب شناختی در نظر گرفته می شود که با مشکلات جدی در توانایی خواندن، نوشتن و ریاضیات به همراه بوده و گسترهای بسیار وسیع تر از مشکلات تحصیلی را در بر می گیرد که باعث ایجاد نقایص عملکردی در روابط بین فردی و بسیاری از حیطه های اجتماعی، هیجانی و رفتاری در شخص می شود. اهداف پژوهش: پژوهش حاظر با هدف مقایسه عزت نفس، خود پنداره و خود کارآمدی دانش آموزان مبتلا و غیر مبتلا به اختلال های یادگیری بود. روش اجرا: بدین منظور تعداد 100 نفر(57 نفر دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری و 43 نفر دانش آموز عادی) 8 تا 11 ساله انتخاب شدند.آزمودنی ها جهت سنجش به پرسشنامه های عزت نفس کوپر اسمیت، خود پنداره کودکان، خود کارآمدی موریس پاسخ داده اند. نتایج: نتایج پژوهش نشان دادکه بین عزت نفس، خود پنداره و خود کارآمدی دانش آموزان مبتلا و غیر مبتلا به اختلال یاد گیری تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین بین مولفه های عزت نفس، خود پنداره و خود کارآمدی این دو گروه از دانش آموزان نیز تفاوت معنی داری وجود دارد اما میان مولفه های رفتار و شهرت در خود پنداره تفاوت معنی داری نشان داده نشد. نتیجه گیری: از آنجا که عزت نفس، خود کارآمدی و خود پنداره دانش آموزان دارای اختلال یاد گیری به طور معناداری پایین تر ازدانش آموزان عادی است به نظر میرسد با آموزش به معلمان و مشاوران مدرسه در رابطه با شناسایی و تشخیص این علائم در کودکان و ارجاع به متخصص مربوطه اقدام موثری در پیشگیری از آسیب های روانی که این گروه از دانش آموزان را تهدید می کند انجام خواهد شد
لغات کلیدی
اختلال یادگیری، عزت نفس، خود پنداره، خود کارآمدی
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 71

Visit All: 5557713