6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
اثربخشی برنامه حل مساله شناختی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و مهارت حل مساله بین فردی دانش آموزان پیش دبستانی و پایه اول
نویسندگان
دکتر محسن شکوهی یکتا دکتر مهدی دوایی نیره زمانی دکتر جواد پورکریمی علی شریفی
چکیده
مقدمه: یکی از اهداف تعليم و تربيت مدرن، پرورش افرادي است كه قادر باشند بر مسائل و مشكلاتشان در زندگي روزمره و در محيط اجتماعي به آساني غلبه كنند. هدف: در مطالعه حاضر اثربخشی آموزش حل مسئله شناختی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و توانایی حل مسئله بین فردی در کودکان پیش دبستانی و دانش¬آموزان پایه¬ اول بررسی شده است. روش: مطالعه به شيوه شبه آزمايشي با طرح پيش¬آزمون- پس¬آزمون بدون گروه کنترل اجرا شد. 32 دانش¬آموز پیش دبستانی (9 دختر و 23 پسر) و 20 دانش¬آموز پایه اول (9 دختر و 11 پسر) که در سه مدرسه غیرانتفاعی در شهر تهران شاغل به تحصیل بودند به صورت نمونه در دسترس در پژوهش شرکت کردند. برنامه حل مسئله شناختی "من می¬توانم مشکل را حل کنم" در هر کلاس به صورت گروهی، طی چهار ماه، توسط معلمان آموزش داده شد. با استفاده از مقیاس راه¬حل¬های مختلف (شور و اسپیواک، 1985) و پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی گرشام و الیوت (1999) - فرم‌های والدین و معلم، برنامه مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: براساس تحلیل اندازه¬گیری مکرر و مقایسه اطلاعات بدست آمده از پیش¬آزمون و پس¬آزمون، تغییرات نمره کل مهارت‌های اجتماعی - فرم‌های والدین و معلم به لحاظ آماری معنادار می¬باشد و مهارت‌های همکاری (فرم معلم)، مسئولیت پذیری (فرم‌ والدین)، جرأت¬ورزی (فرم معلم و والدین) و خودکنترلی (فرم معلم) دانش¬آموزان در اثر برنامه مداخله افزایش داشته که از نظر آماری نیز معنادار است. همچنین برنامه مداخله در افزایش ارائه راه¬حل¬ها و طبقات راه¬حل¬ها که حاکی از توانایی حل مسئله بین فردی می‌باشد مؤثر بوده و تفاوت میانگین¬های پیش¬آزمون و پس¬آزمون به لحاظ آماری معنادار می¬باشد. از طرف دیگر، تغییرات ایجاد شده در میانگین خرده عامل همکاری و خودکنترلی در فرم والدین و نسبت راه¬حل¬های مرتبط به غیر مرتبط معنادار نیست. بحث و نتیجه¬گیری: این یافته‌ها، همسو با نتایج تحقیقات دیگر تأییدی بر کارآیی حل مسئله شناختی در روابط اجتماعی می‌باشد. در خاتمه لزوم آموزش مهارت‌های حل مسئله به عنوان بخشی از برنامه¬های درسی مدارس و تأثیر آن بر رفتارهای کودکان و عملکرد تحصیلی آنها مورد بحث قرار گرفته است.
لغات کلیدی
روش حل مسئله، آموزش مهارت‌های اجتماعی، مداخلات شناختی ـ رفتاری
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 39

Visit All: 5557681